Postupak akreditacije

 1. Ustanova dostavlja/podnosi zahtjev za akreditaciju studijskog programa sa svim pratećim dokumentima. Sve informacije i prateća dokumenta su dostupni na sajtu Agencije u kategoriji: Kontrola kvaliteta>Akreditacija>Pravila.
 2. U Agenciji se provjerava formalna ispunjenost i blagovremenost zahtjeva za akreditaciju.
 3. Ukoliko Ustanova nije podnijela kompletan zahtjev, Agencija traži dopunu ili otklanjanje nedostataka (podnosilac zahtjeva dopunu dostavlja u roku od osam dana od prijema naloga za dopunu dokumentacije).
 4. Nakon što se konstatuje da je materijal kompletan, formira se ekspertska komisija koja će ocjenjivati Zahtjev za akreditaciju (minimum tri člana). Komisiju formira direktor Agencije.
 5. Komisija, na osnovu pravila, ocjenjuje zahtjev za akreditaciju. Komisija može obaviti posjetu ustanovi kako bi otklonili nejasnoće, ukoliko postoje. Posjetu ustanovi obavljaju članovi komisije i koordinator.
 6. Na osnovu Zahtjeva i eventualne posjete ustanovi, članovi komisije pripremaju i šalju akreditacioni izvještaj čiji je obavezan sastavni dio akreditacioni stav (u roku od 30 dana od dana posjete ustanovi).
 7. Agencija može odlučiti da vrati akreditacioni izvještaj komisiji na unaprjeđenje ili da donese odluku o akreditaciji.
 8. Komisija je dužna da u roku od 8 dana unaprijedi i dostavi Agenciji konačni akreditacioni izvještaj sa akreditacionom stavom.
 9. Agencija donosi odluku u vezi sa zahtjevom za akreditaciju studijskog programa (u roku od 8 dana od dana prijema konačnog akreditacionog izvještaja).
 10. Agencija obavještava ustanovu o odluci o akreditaciji.
 11. Agencija ustanovi izdaje sertifikat o akreditaciji studijskog programa.
Font Resize