O nama

AKOKVO je vodeće državno tijelo u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja čija je dužnost da upravlja procesom evaluacije i sertifikacije ustanova i studijskih programa u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama, a istovremeno vodeći se u svom radu vrijednostima koje se odnose na:

  • Transparentnost – AKOKVO objavljuje pravila i kriterijume, kao rezultate evaluacionih postupaka i istraživanja;
  • Nezavisnost – AKOKVO teži objektivnom i nezavisnom postupku donošenja odluka koje se tiču evaluacije studijskih programa i ustanova, kao i organizacionih pitanja;
  • Saradnju – AKOKVO predstavlja organizaciju koja saradjuje, obučava i konsultuje ustanove visokog obrazovanja o primjeni Evrospkih standarda i smjernica i sarađuje sa relevantnim evropskih organizacijama i registrima brinući o ispunjavanju uslova za članstvo; i
  • Integritet – AKOKVO postupa sa integritetom sa fer, jednakim, objektivnim i profesionalnim odnosom i načinom prema svim zainteresovanim stranama.

Istorija

Obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja kroz procese akreditacije započeto je pristupanjem Crne Gore Evropskom prostoru visokog obrazovanja i obavezom ispunjavanja Evropskih standarda i smjernica.

Do osnivanja Agencije, postupak akreditacije je sprovodilo Ministarstvo prosvjete, a odluku o akreditaciji, odnosno reakreditaciji je donosio Savjet za visoko obrazovanje kojeg su činili renomirani akademski stručnjaci.

AKOKVO je osnovana u novembru 2017. godine Odlukom Vlade Crne Gore.
Međutim, u punom kapacitetu Agencija je svoj rad započela u septembru 2018. godine. U odnosu na preuzimanje postupaka akreditacije i reakreditacije, Agencija je u sklopu svojih nadležnosti dobila i istraživanje sistema visokog obrazovanja i saradnju sa medjunarodnim organizacijama iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Kontrola kvaliteta

Agencija je odgovorna za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Kontrolu kvaliteta Agencija vrši akreditacijom studijskih programa i reakreditacijom ustanova visokog obrazovanja. Kriterijumi za oba postupka se zasnivaju na Evropskim standardima i smjernicama. U tom smislu, Agencija teži potpunoj primjeni Standarda i smjernica u Evropskom prostoru obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u postupcima akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje

Agencija obezbjeđuje kvalitet dosljednom primjenom Evropskih standarda i smjernica u prostoru visokog obrazovanja kojem Crna Gora pripada i to kroz spoljašnju evaluaciju ustanova i studijskih programa i samoevaluaciju Agencije. Ta primjena se ogleda prioritetno kroz strateški pristup u razvoju visokog obrazovanja i zakonski okvir. Na putu ispunjavanja evropskih standarda Agencija vrši jačanje kapaciteta svih stejkoldera sistema visokog obrazovanja u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, težeći članstvu u Evropsku agenciju za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA) i listingu u Evropski registar obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR), kako bi omogućila priznavanje crnogorskih diploma na Evropskom prostoru. Kao jedan od instrumenata obezbjeđenja kvaliteta, Agencija vrši istraživanja sistema visokog obrazovanja i ima mandat za predlaganje mjera za njegovo unaprjeđenje.

Font Resize