Projekti

IESP, Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje Projekat, kojim koordinira Univerzitet Crne Gore, je usmjeren na unaprjeđenje međunarodne konkurentnosti i vidljivosti crnogorskih univerziteta kroz pružanje optimalnog modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije uključujući: strategiju internacionalizacije, sa akcionim planovima, prateću dokumentaciju za internacionalizaciju, internacionalizaciju istraživanja i inovacija, međunarodnu mobilnost osoblja i studenata, međunarodno umrežavanje i ocjenu kvaliteta internacionalizacije.

Projekat razmjene zaposlenih, BFUG Projekat mobilnosti zaposlenih u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja obuhvatiće praksu zaposlenih u agencijama u Francuskoj i Poljskoj.

Kvalitetno obrazovanje za sve, čiji je koordinator Savjet Evrope u dijelu obezbjeđenja kvaliteta ima za cilj razvijanje kriterijuma za evaluaciju kojim će se ocjenjivati akademski integritet ustanove i učešće Agencije u primjeni zakonske regulative za akademski integritet.

Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore, čiji je koordinator Ministarstvo prosvjete, a pored crnogorskih partnera u projektu učestvuje EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. iz Poljske, ima za cilj integraciju osam ključnih kompetencija na svim nivoima obrazovanja u Crnoj Gori. U dijelu obezbjeđenja kvaliteta, kroz projekat će se sprovesti istraživanje o uključenosti kompetencija u relevantnim studijskim programima, kako bi se razvio standard za evaluaciju tih programa.

SEQA ESG – Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju  ESG čiji je koordinator ENQA, ima za cilj podršku novoosnovanim institucijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni ESG.

BAQUAL – Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta čiji je koordinator Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske ima za cilj identifikovanje zajedničkog standarda u postupcima evaluacije i podsticanje primjene okvira kvalifikacija u internim i eksternim postupcima obezbjeđenja kvaliteta u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

MICROBOL Mikrokreditivi povezani sa ključnim bolonjskim obavezama je projekat čiji je kordinator Ministarstvo obrazovanja i obuke (Flandrija / Belgija) a partneri su Ministarstvo obrazovanja i kulture (Finska); CIMEA; ENQA; EUA i EQAR (kao pridruženi partner). Cilj projekta je razmotriti kako se postojeći alati EHEA mogu iskoristiti odnosno modifikovati kako bi se mikrokreditivi uvrstili u okviru bolonjskog okvira. Uloga grupe za obezbjeđenje kvaliteta je da uspostavi mapu puta koja će identifikovati ključne korake u cilju integracije mikrokreditiva u navedeni okvir.

DUALMONT – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori je projekat koji će početi sa realizacijom u januaru 2021. a koji ima za cilj razvoj dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori. Kordinator projekta je Univerzitet Novi Sad iz Srbije a partneri su pored Ministarstva prosvjete i Privredne komore Crne Gore i kompanije: Voli, Telekom, Splendid i Crnogorska plovidba.

Završeni projekti

INVO – HERIC „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“
Razvojni cilj INVO projekta je jačanje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema osiguranja kvaliteta i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja. AKOKVO je u početnoj fazi svog funkcionisanja i finalnoj fazi samog projekta uspjela da realizuje nekoliko studijskih posjeta (hrvatska, slovenačka, italijanska, vatikanska agencija za obezbjeđenje kvaliteta), opremi kancelarije i organizuje Okrugli sto o implementaciji ESG sa čelnim predstavnicima ENQA-e i EQAR-a.

Font Resize