Postupak reakreditacije

 1. Ustanova dostavlja/podnosi zahtjev za reakreditaciju ustanove sa svim pratećim dokumentima. Sve informacije i prateća dokumenta su dostupni na sajtu Agencije u kategoriji: Kontrola kvaliteta>Reakreditacija>Pravila.
 2. U Agenciji se provjerava formalna ispunjenost i blagovremenost zahtjeva za reakreditaciju.
 3. Ukoliko Ustanova nije podnijela kompletan zahtjev, Agencija traži dopunu ili otklanjanje nedostataka (podnosilac zahtjeva dopunu dostavlja u roku od osam dana od prijema naloga za dopunu dokumentacije).
 4. Nakon što se konstatuje da je materijal kompletan, formira se ekspertska komisija za reakreditaciju ustanova. Komisiju formira Direktor.
 5. Posjetu ustanovi obavljaju članovi komisije i koordinator/sekretar.
 6. Nakon posjete ustanovi, članovi komisije pripremaju i šalju izvještaj o reakreditaciji ustanove čiji je obavezan sastavni dio reakreditacioni stav (u roku od 30 dana od dana posjete ustanovi).
 7. Agencija može odlučiti da vrati reakreditacioni izvještaj komisiji na unaprjeđenje ili da donese odluku o reakreditaciji.
 8. Komisija je dužna da u roku od 8 dana unaprijedi i dostavi Agenciji konačni reakreditacioni izvještaj sa reakreditacionom stavom.
 9. Agencija donosi odluku u vezi sa zahtjevom za reakreditaciju ustanove (u roku od 8 dana od dana prijema izvještaja za reakreditaciju).
 10. Agencija dostavlja ustanovi odluku i izvještaj o reakreditaciji.
 11. Agencija ustanovi izdaje sertifikat o reakreditaciji ustanove.
Font Resize