Postupak akreditacije

AKREDITACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA

AKREDITACIJA PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA


AKREDITACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA

 1. Ustanova visokog obrazovanja podnosi Zahtjev za akreditaciju studijskog programa sa pratećom dokumentacijom (Obrazac zahtjeva za akreditaciju studijskog programa | Obrazac zahtjeva za akreditaciju doktorskih studija | Obrazac zahtjeva za akreditaciju studija na engleskom jeziku | Obrazac zahtjeva za akreditaciju studija na daljinu  | Obrazac zahtjeva za inicijalno obrazovanje nastavnika).
 2. Agencija imenuje koordinatora (zaposlenog iz Agencije) koji provjerava formalno ispunjenje zahtjeva (u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva).
 3. Ustanova visokog obrazovanja podnosi popunjeni Zahtjev za akreditaciju, pozitivno mišljenje Savjeta za kvalifikacije i dokaz o uplati administrativne takse. Ako ustanova nije podnijela kompletan zahtjev, koordinator traži dopunu ili otklanjanje nedostataka (u roku od 8 dana).
 4. Kada je prijava kompletna, formira se Komisija za akreditaciju, koja će procijeniti zahtjev za akreditaciju.
 5. Aktom o obrazovanju Komisije uređuju se sastav, zadaci i druga pitanja od značaja za rad Komisije. Bliži način rada i odlučivanje Komisije regulisan je Poslovnikom o radu Komisije za akreditaciju studijskog programa.
 6. Prije početka rada Komisije, koordinator obavještava predsjednika i članove Komisije o postupcima, rokovima i pripremi izvještaja o akreditaciji studijskog programa.
 7. Komisija, na osnovu Zahtjeva za akreditaciju i druge dostavljene dokumentacije, priprema Izvještaj o akreditaciji sa prijedlogom da se studijski program akredituje/ne akredituje i dostavlja ga Agenciji (u roku od 30/60 dana od dana formiranja komisije, u zavisnosti od broja studijskih programa koji su predmet akreditacije). (Obrazac izvještaja za akreditaciju osnovnih i master studija | Obrazac izvještaja za akreditaciju doktorskih studija | Obrazac izvještaja za akreditaciju studija na engleskom jeziku | Obrazac izvještaja za akreditaciju studija na daljinu  | Obrazac izvještaja za inicijalno obrazovanje nastavnika).
 8. Koordinator provjerava da li su svi članovi Komisije ocijenili sve akreditacione standarde u Izvještaju o akreditaciji (u roku od 5 dana). Agencija može vratiti izvještaj o akreditaciji Komisiji na poboljšanje ili donijeti odluku o akreditaciji.
 9. Komisija je dužna da poboljša i preda Agenciji konačni Izvještaj o akreditaciji sa akreditacionim stavom (u roku od 7 dana).
 10. Agencija šalje konačni Izvještaj o akreditaciji ustanovi visokog obrazovanja (u roku od 7 dana).
 11. Ustanova visokog obrazovanja je dužna da se izjasni o podacima navedenim u Izvještaju o akreditaciji (u roku od 15 dana).
 12. Agencija šalje Komisiji izjavu ustanove visokog obrazovanja (u roku od 3 dana). Komisija je dužna da odgovori na sve primjedbe ustanove (u roku od 7 dana).
 13. Na osnovu Izvještaja o akreditaciji studijskog programa, Agencija (direktor) izdaje Sertifikat o akreditaciji studijskog programa, tj. donosi odluku o odbijanju zahtjeva o akreditaciji (u roku od 8 dana). Zajedno sa Sertifikatom o akreditaciji, odnosno odlukom o odbijanju zahtjeva za akreditaciju, Agencija šalje ustanovi visokog obrazovanja izvještaj o akreditaciji studijskog programa.

 


AKREDITACIJA PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA

 1. Ustanova visokog obrazovanja podnosi Zahtjev za akreditaciju programa cjeloživotnog učenja sa pratećom dokumentacijom. Uz Zahtjev za akreditaciju programa cjeloživotnog učenja, podnosi se elaborat posebnog programa usavršavanja (Pravila o postupku akreditacije programa cjeloživotnog učenja).
 2. Agencija imenuje koordinatora (zaposlenog iz Agencije) da provjeri formalno ispunjenje zahtjeva (u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva).
 3. Ukoliko je zahtjev neuredan, nakon prijema obavještenja, ustanova je dužna da otkloni nedostatke (u roku od 15 dana).
 4. Ukoliko ustanova u roku otkloni utvrđene nedostatke, smatraće se da je zahtjev bio uredan od dana podnošenja. Ukoliko ustanova ne otkloni utvrđene nedostatke u roku, Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija predmetni zahtjev. Na zahtjev ustanove rok se može produžiti najviše za 15 dana, nakon čega se smatra, u slučaju nedostavljanja urednog zahtjeva, da je ustanova odustala od istog.
 5. Agencija obrazuje posebnu komisiju kao ekspertsko tijelo koja treba da ocijeni podnijeti Zahtjev. Komisiju čine najmanje tri člana, koji se biraju sa liste eksperata od strane Agencije.
 6. Komisija ima zadatak da sačini i koordinatoru dostavi Izvještaj o akreditaciji posebnog programa usavršavanja (u roku od 15 dana).
 7. Na osnovu prijedloga ekspertske Komisije, Agencija najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi odluku o akreditaciji posebnog programa usavršavanja na osnovu koje izdaje sertifikat ili rješenje kojim se odbija zahtjev za akreditaciju.
 8. Odluku ili rješenje Agencija dostavlja ustanovi sa Izvještajem o akreditaciji posebnog programa usavršavanja.
 9. Na osnovu pozitivne odluke o akreditaciji posebnog programa usavršavanja, Agencija ustanovi izdaje sertifikat o akreditaciji na period od najduže pet godina.
Font Resize