Експерти

У поступцима акредитације студијских програма као и програма цјеложивотног учења и реакредитације установа високог образовања, Агенција на основу критеријума формира експертску комисију која има задатак да, у складу са правилима и пословником о раду Комисије, оцијени захтјеве.

Комисија се образује из реда независних експерата (академско особље, студенти и представници привреде) из Црне Горе и иностранства са листе експерата, коју утврђује Агенција након спроведеног јавног позива. Јавни позив за пријаву за листу експерата је отворен током цијеле године и објављује се на сајту Агенције.

Експерти се могу пријавити на листу на сљедећим страницама:

На основу Критеријума за избор експерата, листе пријављених ескперата се ажурирају крајем сваког квартала и доступне су на страници Листа експерата.

Font Resize