Актуелности

Објављен званичан превод документа „Римски комунике“ са анексима

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је уз подршку међународног пројекта „Унапрјеђење знања у Европском простору високог образовања и глобални дијалог – In Global“ реализовала званичан превод документа „Римски комунике“ са анексима, а који представља оквир за дефинисање будућих смјерница дјеловања на подручју Европског простора високог образовања (EHEA), усвојен на Министарској конференцији у Риму 2020.године.

Министри надлежни за област образовања кроз поменути документ истичу да је будућност EHEA замишљена као подручје у коме се студенти и академско особље могу слободно кретати, учити, предавати и вршити истраживања, уз поштовање основних вриједности високог образовања, као и демократије и владавине права. У вези са тим, „Римски комунике“ је усвојио и дефиницију о академским слободама, дефинишући их као слободу академског особља и студената да се баве истраживањем, наставом, учењем и комуникацијом у оквиру академске заједнице и друштва, без утицаја и страха од плагијаризма (анекс I).

Високо образовање препознато је као кључни актер у испуњавању циљева одрживог развоја Уједињених нација (United Nations’ Sustainable Development Goals SDGs) до 2030. године, па је стога од суштинског значаја да се пружи подршка установама високог образовања у унапрјеђењу њихових капацитета како би се обезбиједило да наши системи високог образовања доприносе постизању циљева одрживог развоја (SDGs).

Посебно је истакнуто да квалитетно високо образовање наставља да заузима централно мјесто у оквиру EHEA.

Кроз поменути документ, министри су се обавезали да испуне дефинисану визију до 2030. године градећи инклузивни, иновативни и међусобно повезани EHEA, као темељ за подстицање одрживе, кохезивне и мирне Европе.

Инклузивни EHEA односи се на социјалну димензију високог образовања и подразумијева могућности за равноправно укључивање појединаца из свих друштвених група. Иако се наша друштва све више ослањају на иновативне технологије, укључујући вјештачку интелигенцију, обавеза националних система је да обезбиједе да иновативне технологије поштују етичке стандарде и људска права, истовремено јачајући инклузију. С тим циљем, министри су усвојили документ „Принципи и смјернице за јачање социјалне компоненте високог образовања у Европском простору високог образовања (EHEA)“ (анекс II).

Иновативни EHEA усмјерен је на улагање у развој дигиталних вјештина и компетенција за све, како би се дала подршка установама високог образовања у интензивирању потраге за рјешењима изазова са којима се друштва суочавају. Биће потребно брзо ажурирање знања, вјештина и компетенција како би се одговорило изазовима и како би се развиле могућности које ће донијети нова деценија. Стога, важно је да установе високог образовања диверзификују своју понуду за учење, али и да иновирају садржаје и начине извођења. Поред акредитованих студијских програма, потребно је да установе високог образовања побољшају своју понуду кроз посебне програме усавршавања за потребе цјеложивотног учења, укључујући микрокреденцијале, који ће оспособити студенте да развију или унаприједе своје културне и професионалне вјештине и компетенције у различитим фазама свог живота. С тим циљем, министри су усвојили документ „Препоруке органима власти за унапређење учења и наставе у Европском простору високог образовања (EHEA)“ (анекс III).

Међусобно повезан EHEA усмјерен је ка циљу да најмање 20% студената који који дипломирају унутар EHEA треба да проведу дио студирања или обуке у иностранству. Кроз директне контакте и синергију између различитих система високог образовања доприноси се изврсности и релевантности. Стога ће се наставити ослањање на континуирану подршку Ерасмус програма, као и других програма израдње капацитета и сарадње, а који доприносе остварењу EHEA обавеза. Боље повезана и одржива заједница високог образовања која јача инклузију, комуникацију, сарадњу и солидарност, неопходна је за достизање изврсности у оквиру EHEA.

„Римски комунике“ је истакао и значај имплементације три “Кључне обавезе”, неопходне за функционисање EHEA: 1. Оквири квалификација и ECTS, 2. Лисабонска конвенција о признавању и додатак дипломи, као и 3. Обезбјеђење квалитета у складу са Стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања (ESG).
Агенција је у сарадњи са Министарством, током јуна 2023.године учествовала у припреми новог Извјештаја о имплементацији Болоњског процеса, а кроз радне састанке Одбора за праћење Болоњског процеса и повезаних група очекује се да исти буде усвојен у наредним мјесецима и презентован на Министарској коференцији заказаној за мај 2024.године у Тирани.

На Министарској конференцији у Тирани 2024.године, анализираће се досадашњи напредак у Болоњском процесу, а истовремено то ће бити и прилика за усвајање новог „комунике-а“.

Превод документа „Римски комунике“ са анексима налази се на следећим линковима:

2020 Rimski Komunike 

Anex I

Anex II

Anex III

Font Resize