Актуелности

Позитивно мишљење на пословање АКОКВО у 2023. години

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО) добила је позитивно мишљење на пословање у 2023. години од стране. независног ревизора

У складу са Законом о високом образовању Црне Горе, Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО), ангажовала је независног ревизора ради ревизије финансијских извјештаја и пословања за 2023. годину.

Ревизију је извршило Друштво за ревизију, контролинг и консалтинг «ХЛБ Монт Аудит« д.о.о. Подгорица и дало позитивно мишљење уз образложење да финансијски извјештаји приказују ,,фер и истинит положај Агенције и њену финансијску успјешност у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и Међународним рачуноводственим стандардима“.

У Извјештају независног ревизора наводи се да су Агенцији, у складу са Законом, опредијељена средства из Буџета Црне Горе, у износу од 382.059,11 евра, а да су издаци износили 332.463,59 евра што представља уштеду од око 50 хиљада евра.

Издаци се, највећим дијелом односе на бруто зараде и доприносе запослених и накнаде, трошкове пута и смјештаја чланова комисија за акредитације и реакредитације установа високог образовања, што је и основна дјелатност Агенције. Остали издаци представљају редовне трошкове пословања Агенције.

Финансијска успјешност Агенције, између осталог, односи се и на чињеницу да Агенција на дан 31.12.2023. године није имала неизмирених обавеза што је потврђено и у Извјештају независног ревизора који даље наводи и да је, увидом у Аналитичку картицу, утврђено да је Агенција редовно уплаћивала порезе и доприносе за запослене, као и порезе и прирезе на остале накнаде исплаћене физичким лицима.

Извјештај о извршеној ревизији завршног рачуна за 2023. годину, као и за претходне године, налази се на сајту Агенције као и остали извјештаји и акти везани за пословање.

 

Font Resize