Актуелности

Шта смо урадили до сада – шта ћемо урадити

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО) од оснивања до краја првог квартала 2022. године спровела је поступке акредитације преко 80 студијских програма и програма цјеложивотног учења, реакредитовала готово све приватне високошколске установе у Црној Гори, окупила и ангажовала значајан број експерата који су учествовали у поступцима евалуација, и активно учествовала у пројектима у области високог образовања. Иако је велики дио ових активности реализован у периоду од оснивања до краја 2021. године, полугодишњи период који је иза нас карактеришу значајна унапређења у области обезбјеђења квалитета високог образовања и то у поступцима акредитације студијских програма и програма цјеложивотног учења у области високог образовања, реакредитације установа високог образовања, повећања броја заинтерсованих експерата за учешће у поступцима евалуација, већој доступности информација и сл.

Ефикасне и јасне процедуре у циљу обезбјеђења и унапређења квалитета високог образовања

У поступцима евалуација студијских програма, програма цјеложивотног учења и институција високог образовања, Агенција за обезбјеђење квалитета високог образовања је акценат ставила на повећање ефикасности реализације поступака, како са аспекта унапређења квалитета избора комисија за акредитацију и самог извјештавања у поступку евалуације програма тако и са аспекта времена трајања поступака. Иако је поџаконским актима наведено да се поступак акредитације окончава у року не дужем од 6 мјесеци, уз јасне процедуре и ефикасно планирање али и поштовање рокова дефинисаних поџаконским актима, сви захтјеви за акредитацију студијских програма које је Агенција примила посљедњих 6 мјесеци, окончани су за мање од 4 мјесеца. Ово повећање ефикасности је нарочито значајно имајући у виду да су поступци акредитације раније трајали између 5 и 6 мјесеци, а неријетко и дуже.

Акредитација студијских програма  и програма цјеложивотног учења 

У посљедњих 6 мјесеци, Агенција је одобрила акредитацију четири студијска програма, а одбила акредитацију једног студијског програма. У току је поступак акредитације једног студијског програма докторских студија. Акредитована су два програма цјеложивотног учења у области високог образовања који су развијени кроз Ерасмус+ пројекат „Јачање интернационализације на универзитетима у Црној Гори кроз ефикасно стратешко планирање – ИЕСП“ у којем је један од партнера и Агенција.

Реакредитација институција високог образовања

Закон о високом образовању прописује да се реакредитација институција високог образовања спроводи сваких пет година. У посљедњих 6 мјесеци, Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је одобрила реакредитацију једне а у току су поступци реакредитације двије институције високог образовања.

Реакредитација Универзитета Црне Горе 

Један од највећих и најобухватнијих поступака реакредитације у систему виског образовања Црне Горе је поступак реакредитације државног Универзитета који је у току. Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је средином марта примила захтјев за реакредитацију ове вискошколске установе која броји 19 организационих јединица. У циљу ефикасног спровођења поступка реакредитације, почетком марта донијет је план реакредитације који јасно дефинише све процедуре поступка, од пријема захтјева, начина комуникације, избора и структуре комисије, и сл. У складу са планом, ангажована су 54 експерта са листе експерата, који су потписали изјаве о непостојању конфликта интереса и након пријема материјала започели поступак евалуације. Од укупног броја ангажованих експерата у овом поступку, 88,9% чине експерти из региона – Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и Македонија док 11,1% чине експерти из Црне Горе. У поступку учествује и 6 координатора из реда запослених који координирају евалуацијом организационих јединица по припадности научним областима, односно евалуацијом Универзитета Црне Горе.

Избором овакве структуре експертске комисије која ће у процесу евалуације примјењивати хибридни модел, а који подразумијева да сви чланови оцијене све критеријуме и посебно елаборирају неколико стандарда из своје области експертизе, обезбиједиће се висок ниво одговорности и квалитета у припреми извјештаја и предлогу реакредитационог става.

Експертске комисије су у дефинисаном року доставиле захтјеве за допунама као и план посјета по организационим јединицама, које је Агеницја прослиједила Универзитету Црне Горе. У наредном периоду се очекује достављање допуне материјала од стране Универзитета, реализација посјета у процесу евалуације, достављање коначних извјештаја у вези евалуације организационих јединица након реализованих посјета. Посљедња фаза поступка ће обухватити стастанке комисије са руководством установе и припрему финалног извјештаја уз дефинисање реакредитационог става.

Пресудна улога експерата у обезбјеђењу квалитета високог образовања

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је у претходних шест мјесеци интензивно радила на унапређењу процедура у вези избора и објављивања листа ескперата, повећању транспарентности у вези критеријума на основу којих се бирају експерти који ће учествовати у комисијама за евалуацију, као и већој промоцији Агенције на институцијама високог образовања у земљама у региону. На почетку 2022. године, Агенција је дефинисала план објављивања позива за пријаву експерата за 2022. годину који је прецизирао рокове за закључење и објављивање листе, институције којима се шаљу позиви и сл.

Резултати наведених активности су садржани у сљедећем:

 • Од децембра 2021. године, закључене листе експерата који испуњавају критеријуме дефинисане јавним позивом су јавно доступне на веб сајту Агенције.
 • Број ескперата се за пола године удвостручио. Прецизније, у посљедњих шест мјесеци, број експерата који су се пријавили (и који се налазе на листи) је 187 (представници академске заједнице, студената и привредника) што чини скоро 44% укупног броја експерата.
 • Од свих пријављених експерата, представника академског особља, у 2022. години, преко 90% је из земаља региона (Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија и сл.) а нешто више од 8% је из Црне Горе.
 • Листе се закључују и ажурирају на крају сваког квартала и јавно су доступне на веб страници Агенције (објавом у категорији Актуелности и на страници Листа експерата).
 • Унапријеђена је комуникација са експертима које представници Агенције информишу у вези пријема пријаве, као и резултата формалне провјере по основу јавног позива.

Пројекти, сарадња, едукација

Унапређење капацита и стицање знања у области високог образовања, осим кроз текуће активности, Агенција реализује кроз учешће у пројектима. Пројекти су усмјерени унапређење иницијатива и активности проистеклих из надлежности Агенције међу којима су: усклађеност стандарда за обезбјеђење квалитета високог образовања са Европским стандардима и смјерницама, предлагање мјера за унапређење високог образовања, јачање капацитета кроз континуирану едукацију запослених у Агенцији и сл. До краја 2021. године, Агенција је активно учествовала у пројектима (чија је реализација започела и прије 2021. године):

 1. Јачање интернационализације на црногорским универзитетима кроз ефикасно стратешко планирање (Fostering internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Stategic Planning – IESP)
 2. Пројекат размјене запослених у организацији Секретаријата за праћење Болоњског процеса (Стафф мобилитy пројецт, Бологна фоллоњ-уп гроуп – БФУГ)
 3. Квалитетно образовање за све (Quality education for all)
 4. Интеграција кључних компетенција у образовни систем Црне Горе (Integration of key competences into the education system of Montenegro)
 5. Подршка европским агенцијама у испуњавању Европских стандарда и смјерница (Support to European QA agencies in meeting the ESG – SEQA ESG)
 6. Боље академске квалификације кроз обезбјеђење квалитета (Better academic qualifications through quality assurance – BAQUAL)
 7. Микро-квалификације повезане са кључним болоњским обавезама (Micro credentials related to the key obligations of Bologna – MICROBOL)
 8. Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у високом образовању у Црној Гори (Building capacities for the implementation of dual education in higher education in Montenegro – DUALMON)
 9. Јачање аутономије и повец́ање одговорности и транспарентности универзитета Западног Балкана (Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities – STAND)

Како је ријеч о пројектима који имају имају већ претходно дефинисану структуру, динамику, прецизиране надлежности и сл. , Агенција је и у претходних пола године своје активности релизовала у складу са преузетим обавезама. Активности су обухватиле поступке акредитације програма дефинисаних пројектним активностима, активно учешће у изради предлога нових стандарда и квалификација, нових модела образовања у области високог образовања као што је дуално образовање и сл.

Поред реализације пројектних задатака, у претходних пола године запослени у Агенцији су присуствовали обукама и едукацијама које су организовале Агенције из региона, пројектни партнери, међународне Агенције које се баве питањима обезбјеђења квалитета и сл.

У претходних пола године, поред наставка сарадње са другим Агенцијама из региона кроз размјену искуства и коришћење стручне експертизе,  договорена је сарадња са Италијанском Агенцијом која се бави обезбјеђењем квалитета у области високог образовања. Споразум о сарадњи са Италијанском Агенцијом ће бити потписан до краја јуна 2022. године.

Агенција се такође одазвала позиву партнерских институција из региона и прихватила позив за учешће у два пројекта који имају за циљ развој микрокреденцијала у високом образовању а који постају веома значајна тема у Европскм простору високог образовања. Ријеч је о пројектима Развој микрокреденцијала у високом образовању Западног Балкана: Албаније, БиХ и Црне Горе (МИЦРОРЕГ) и Микрокреденцијали за професионални развој наставника (МООЦ).

Закон о високом образовању

У складу са својим надлежностима, Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је активно учествовала у радној групи за израду нацрта Закона о високом образовању. Препознајући потребу за континуираним промјенама и унапређењима у области високог образовања, развоју и усклађивању стандарда у складу са трендовима у области високог образовања, Агенција је Министарству надлежном за област просвјете доставила своје предлоге које је Министарство прихватило а који су се односили прије свега на адекватно позиционирање Агенције у процесу контроле и обезбјеђења високог образовања.

Већа “видљивост” Агенције 

Кроз редовно објављивање информација и реализованих активности Агенција жели да подигне свијест о значају квалитета високог образовања али и иницијативама које спроводи у том процесу. Зато је унапређење њеб сајта Агенције, кроз приступ да се корисницима омогући већа информисаност и лакше и једноставније прикупљање информација једна од активности на којима је рађено у претходних шест мјесеци. У том смислу, урађена је ћирилична верзија њеб сајта као и реорганизација дијела сајта како би се обезбиједила већа видљивост Регистара акредитованих студијских програма, акредитованих програма цјеложивотног учења, реакредитованих институција високог образовања и реакредитованих студијских програма.

Поред претходног, унапријеђен је дио који се односи и на информисаност у вези процедура пријаве и избора експертских комисија. Форме за пријаву експерата су допуњене формом за пријаву експерата представника привреде. Поред форме, потецијални експерти на веб сајту могу наћи и информације о критеријумима на основу који се врши избор пријављених експерата али и информације о критеријумима на основу којих се формирају комисије, у зависности од врсте поступка. У циљу повећања трансапретности, од децембра 2021. године, Агенција је почела да објављује листе експрата, које се закључују након формалне провјере поднијетих пријава.

Значај континуитета у обезбјеђењу и унапређењу квалитета високог образовања

Обезбјеђење квалитета у области високог образовања представља континуирани процес који не престаје завршетком поступка акредитације односно реакредитације. Ријеч је о цикличном процесу у којем и институције високог образовања и Агенција пођеднако морају да имају активну улогу. Иако је у претходном периоду изостала ова компонента када је ријеч о обезбјеђењу и потврди квалитета, Агенција је припремила план провјере реализације препорука свих акредитованих студијских програма. Имајући у виду да је већина институција високог образовања била у обавези да усклади моделе студирања, Агенција ће спровести провјеру реализације свих препорука које су експертске комисије навеле у току поступака а које су саставни дио извјештаја. Како оваква врста провјере до сада није рађена, планом су обухваћени сви студијски програми који су акредитовани у периоду од 2019 до краја 2021. године.

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је до краја 2021. године спровела реакредитацију 10 установа високог образовања. Правилима о реакредитацији установа високог образовања, установе су биле у обавези да доставе акционе планове за реализацију препорука наведених у извјештајима о реакредитацији у року од 90 дана од добијања. Ова врста накнадне провјере није до сада урађена, па је Агенција, поред провјере реализације препорука акредитованих студијских програма, припремила план накнадне провјере реализације препорука реакредитованих институција високог образовања који ће реализовати у наредном периоду.

Иако је у посљедњих 6 мјесеци Агеција успјела да ојача базу експерата које ангажује у поступцима евалуације, схватајући значај који би имало укључивање експерата из иностранства у поступцима евалуација, планирано је да се у сљедећем кварталу промоција додатно усмјери у овом правцу. Ова иницијатива је нарочито важна ако се има у виду све већа интернационализација установа високог образовања која као посљедицу треба да има и већу долазну мобилност страних студената на институције високог образовања у Црној Гори. То са друге стране захтијева прилагођавање и креирање нових студијских програма на енглеском језику. Осим тога, многе институције високог образовања, кроз различите пројекте у којима учествују, већ раде на развоју студијских програма кроз партнерство са институцијама високог образовања из иностранства, што ће захтијевати и ангажовање међународних експерата у поступцима евалуација.

в.д. директора Агенције

Горан Даниловић

Font Resize