Критеријуми за формирање комисије

У поступцима акредитације студијских програма као и програма цјеложивотног учења, и реакредитације установа високог образовања, Агенција формира експертску комисију која има задатак да, у складу са правилима и пословником о раду Комисије, оцијени захтјеве.

Акредитација студијских програма

Према Правилнику о поступку акредитације студијских програма, садржају и облику сертификата о акредитацији, Агенција формира експертску комисију за акредитацију студијских програма.

Критеријуми за формирање комисије су:

  • Комисија за акредитацију студијског програма има предсједника и два члана
  • Комисија која акредитује два или више сродних студијских програма има предсједника и четири члана
  • Најмање два члана Комисије треба да буду универзитетски наставници са академским звањем или научници из научноистраживачких установа на којима се изводе студијски програми који се оцјењују

Акредитација програма цјеложивотног учења

Према Правилима о поступку акредитације програма цјеложивотног учења, Агенција образује посебну комисију као експертско тијело за акредитацију програма цјеложивотног учења, у чији састав улази већина чланова из одговарајућих научних односно умјетничких области.

Критеријуми за формирање комисије су:

  • Комисију чине најмање три члана, који се бирају са листе експерата од стране Агенције
  • Чланови Комисије се бирају из одговарајућих научних односно умјетничких области.

Реакредитација установа високог образовања

Према Правилима о поступку реакредитације установе високог образовања, а ради утврђивања чињеница од значаја за доношење одлуке о захтјеву за реакредитацију установа, Агенција формира експертску комисију за реакредитацију установа.

Чланове комисије Агенција именује са листе експерата која се утврђује на основу јавног позива који се објављује на интернет страници Агенције.

Критеријуми за формирање комисије су:

  • Најмањи број чланова комисије за реакредитацију универзитета је пет, а за реакредитацију осталих установа је три
  • Најмање три члана комисије за реакредитацију универзитета, односно два за реакредитацију осталих установа морају бити универзитетски наставници са академским звањем или научници из института у научним областима у којима се изводе студијски програми у установи која се евалуира
  • Најмање два од укупног броја чланова за реакредитацију универзитета, односно један за реакредитацију осталих установа мора бити запослен на иностраном универзитету или научном институту
  • Један члан комисије мора бити студент завршне године основних студија, мастер студија или докторских студија који се бира на основу јавног позива Агенције. Студент не смије студирати на установи која се евалуира и мора бити препознат по изврсности и редовности у студирању
  • Један члан комисије може бити стручно лице за област тржишта рада који се бира из реда пријављених експерата.
Font Resize