О нама

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО) је водеће државно тијело за екстерно обезбјеђење квалитета високог образовања основано 2017. године Законом о високом образовању. Основна дужност АКОКВО јесте да управља процесом евалуације и сертификације установа високог образовања и студијских програма у складу са Европским стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања- ESG. Истовремено, АКОКВО заснива свој рад на сљедећим вриједностима:

Транспарентност – АКОКВО објављује правила и критеријуме, као и резултате евалуационих поступака и истраживања.
Независност – АКОКВО тежи објективном и независном поступку доношења одлука које се тичу поступака евалуације студијских програма и установа, исхода евалуација, као и организационих питања.
Сарадња – ААКОКВО сарађује, обучава и консултује установе високог образовања о примјени Европских стандарда и смјерница и сарађује са релевантним европским организацијама и регистрима бринући о испуњавању услова за чланство.
Интегритет – АКОКВО поступа са интегритетом са фер, једнаким, објективним и професионалним односом и начином према свим заинтересованим странама.

Историја

Обезбјеђење квалитета високог образовања кроз процесе акредитације започето је приступањем Црне Горе Европском простору високог образовања 2003.године и обавезом испуњавања Европских стандарда и смјерница 2010. године.
До оснивања Агенције, поступак акредитације је спроводило министарство надлежно за послове просвјете, а одлуку о акредитацији, односно реакредитацији је доносио Савјет за високо образовање којег су чинили реномирани академски стручњаци из Црне Горе.
АКОКВО је основана у новембру 2017. године Одлуком Владе Црне Горе. У пуном капацитету Агенција је свој рад започела у септембру 2018. године. Осим преузимања поступака акредитације и реакредитације, Агенција је у склопу својих надлежности добила и истраживање у области обезбјеђења квалитета, као и политика високог образовања. Агенција, такође, сарађује са међународним организацијама и асоцијацијама из области обезбјеђења квалитета високог образовања, као и респективним регионалним и међународним агенцијама.

Контрола квалитета

Агенција је одговорна за контролу квалитета високог образовања у Црној Гори. Контролу квалитета Агенција врши кроз екстерну евалуацију, и то поступцима акредитације студијских програма, реакредитацијом установа високог образовања и акредитацијом програма цјеложивотног учења. Такође, Агенција врши периодичне контроле током акредитационог, односно реакредитационог периода на захтјев Министарства или установе. Стандарди и критеријуми за поступке евалуације се заснивају на Европским стандардима и смјерницама. У том смислу, Агенција тежи потпуној примјени ЕSG-а у поступцима екстерне евалуације и у свом раду.

Обезбјеђење квалитета и истраживање

Агенција тежи да свој рад досљедно усклади са Европским стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета. Та примјена се огледа приоритетно кроз стратешки приступ у развоју високог образовања и његов законски оквир. На путу испуњавања европских стандарда Агенција јача своје капацитете, дајући посебан значај улози стејкхолдера система високог образовања. Боља усаглашеност са ЕSG значи већи кредибилитет система и испуњавање предуслова за чланство у Европску агенцију за обезбјеђење квалитета (ЕNQА) и регистровање у Европском регистру обезбјеђења квалитета високог образовања (ЕQАR). Тим чланством, односно регистровањем црногорска Агенција убрзава процесе мобилности, интернационализације и препознавања црногорских диплома. Истраживањем у области политика обезбјеђења квалитета и уопште високог образовања, Агенција утиче на унапрјеђење система.

Font Resize