Организациона шема

Министарство просвјете, науке, културе и спорта врши надзор над радом Агенције.

Управни одбор и директора Агенције именује Влада на четири године на предлог Министарства просвјете, а њихове надлежности су дефинисане Статутом Агенције и Законом о високом образовању.

Управни одбор има надлежности у дијелу организационих и финансијских послова Агенције:

 • доноси статут, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и друга акта у складу са статутом;
 • доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директора Агенције;
 • подноси иницијативу Влади за разрјешење предсједника или члана Управног одбора;
 • усваја годишњи програм рада Агенције;
 • усваја годишњи финансијски план;
 • усваја годишњи финансијски извјештај, најкасније до 31. марта текуће године;
 • усваја годишњи извјештај о раду Агенције, најкасније до 31. марта текуће године;
 • предлаже висину накнаде за пружене услуге;
 • предлаже унутрашњу ревизију финансијског пословања;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом и другим актима Агенције.

Директор је, као законски представник и заступник Агенције, одговоран за спровођење поступака евалуације. Поред тога, надлежан је да:

 • руководи радом и пословањем Агенције и одговара за законитост рада Агенције;
 • припрема извјештаје о раду Агенције и годишњи финансијски извјештај;
 • извршава одлуке Управног одбора;
 • предлаже акт о унутрашњој организацији и систематизацији Агенције;
 • предлаже годишњи програм рада, годишњи финансијски план, и одговоран је за њихово остваривање;
 • доставља извјештаје о раду Агенције и друге извјештаје Управном одбору Агенције;
 • извршава одлуке Управног одбора;
 • предлаже статут, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Агенције и доноси друга акта из дјелокруга послова Агенције;
 • доноси одлуке о заснивању и престанку радног односа запослених у Агенцији у складу са законом;
 • расписује јавни позив на основу којег утврђује листу експерата за акредитацију студијских програма односно реакредитацију установа;
 • образује комисије за потребе спровођења поступака предвиђених Законом из дјелокруга рада Агенције;
 • одређује секретара из реда запослених за обављање административних и стручних послова за потребе ескпертских комисија;
 • ангажује сараднике за стручне послове у вези са дјелатношћу Агенције;
 • закључује уговоре и споразуме о сарадњи;
 • обезбјеђује заштиту и здравље на раду у складу са законом;
 • обезбјеђује вођење и чување евиденције и документације у Агенцији;
 • врши и друге послове утврђене законом и статутом Агенције.

Сектор за контролу квалитета спроводи поступке акредитације студијских програма и програма цјеложивотног учења, реакредитације установа високог образовања као и периодичних и накнадних (follow-up) контрола, сарађујући са установама у свим фазама акредитационог, односно реакредитационог периода и предлаже мјере за унапрјеђење квалитета.

 • Помоћница директора у сектору за контролу квалитета: Тамара Ђуричковић
 • Самостална савјетница I за акредитацију и реакредитацију: Ана Рутовић
 • Самостална савјетница III за контролу квалитета: Алдина Пуришић
 • Самостални савјетник III за евалуацију установа високог образовања: Кемал Демировић

Сектор за обезбјеђење квалитета и истраживање сарађује са међународним организацијама и асоцијацијама у области обезбјеђења квалитета, координира пројекте, управља базама података о систему високог образовања и обезбјеђења квалитета, реализује истраживања за политике обезбјеђења квалитета и предлаже мјере за унапрјеђење квалитета.

 • Помоћница директора у сектору за обезбјеђење квалитета и истраживање: Милица Кавеџић
 • Самостална савјетница I за истраживање: Дајана Павићевић
 • Самостална савјетница II за међународну сарадњу:  Дуња Булајић
 • Самостална савјетница II за обезбјеђење квалитета: Јелена Ђукановић

Служба за кадровске, опште послове и финансије брине о остваривању права из радних односа, врши финансијске послове, јавне набавке, припрема финансијске и извјештаје о раду и води рачуна о књиговодственом и канцеларијском пословању.

 • Начелница: Гордана Новаковић Вуксановић
 • Самостална савјетница I за јавне набавке: Невена Боричић
 • Самостална савјетница II за ИТ послове: Светлана Фуртула
 • Архиварка, самостални референт: Лидија Ћаћић
 • Техничка секретарица, самостални референт: Тијана Дробњак
 • Самостални референт: Никола Секулић

 

 

 

Font Resize