Појмовник

 

А | Ц | Д | Е | И | Ј | К | Л | M | П | Р | С
А

Акредитација студијских програма је процес којим се постиже јавно признање студијског програма кроз оцјену квалитета, усклађености са потребама тржишта рада, усвојеним стандардима и упоредивости са истим или сличним програмима у иностранству. У поступку акредитације посебно се провјерава конзистентност, ефективност и примјенљивост планираног студијског програма.

Афирмативна акција подразумијева увођење посебних мјера које су усмјерене на стварање услова за остваривање равноправности и заштите права лица која су по било ком основу у неједнаком положају у образовању;

Назад на врх

Ц

Црногорски систем преноса кредита (ЦСПК) је процес који омогућава да се исходи учења постигнути у једном могу уважити у другом контексту. Заснива се на поступцима провјере, потврђивања и признавања и усклађен је са Европским трансфером кредита за високо образовање (ЕCТS) и за стручно образовање и оспособљавање (ЕCVЕТ);

Цјеложивотно учење свеукупна активност учења током живота са циљем унапрјеђивања знања, вјештина и компетенција у вези са личном, грађанском, друштвеном перспективом и/или перспективом запослења. Обухвата учење у свим животним раздобљима (од ране младости до старости) и у свим облицима у којима се остварује (формално, неформално и информално);

Назад на врх

Д

Допуна дипломе (суплемент) је јавна исправа која се прилаже уз одређену диплому установе високог образовања ради детаљнијег увида у ниво, природу, садржај, систем и правила студирања и постигнуте резултате током студија лица коме је диплома издата, а која је заснована на основном моделу утврђеном за јединствени Европски простор високог образовања;

Назад на врх

Е

Европски простор високог образовања обухвата установе високог образовања земаља потписница Заједничке декларације европских министара високог образовања у Болоњи (1999);

ЕCТS је европски систем трансфера кредита; Један ЕCТS кредит односи се на 30 сати рада студената потребних за једну или више сљедећих активности: наставу, учење, практични рад, припрему и одбрану самосталних радова, полагања колоквијума и испита; Студијски програм је основна јединица за класификацију високог образовања са дефинисаном структуром и бројем ЕCТS кредита која појединцу обезбјеђује исходе учења потребне за стицање знања, вјештина и компетенција за подручје рада из нивоа високог образовања дефинисаних у националном оквиру квалификација и издавање дипломе;

Експерт је лице које посједује изузетна знања и вјештине у одређеној области или предмету у обиму који је битан у утврђивању чињеница,рјешавању проблема или разумијевању ситуација;

Е-тутор је сарадник у настави која води студенте кроз цјелокупан процес учења и најближа је студентима. Е-тутор треба да има стручна знања у области која је предмет изучавања, компетенције из области васпитања и компетенције за креирање и реализацију DL-а;

Е – настава обухвата систем активности студента и наставника у настави подржан и обликован достигнућима информационо-комуникационе технологије (електронским техничким решењима);

Е – одељење (е-заједница) је скуп учесника онлајн курса, односно е-студента између којих се успоставља наставна интеракција и различити облици кооперативног и колаборативног учења ради остваривања заједничких циљева учења;

Назад на врх

И

Интегрисани студијски програм представља спој основних и мастер студија обима 300 ЕCТS кредита;

Инструкциони дизајн је процес креирања е-курсева у оквиру кога се примјењују теорије учења и теорије наставе, као и различити принципи, методе и технике извођења наставе, а којим се планирају и развијају материјали за учење и обликују процеси поучавања и учења у конкретним наставним предметима и наставним јединицама (CАRNет);

Назад на врх

Ј

Јавно важећи студијски програм је акредитовани студијски програм;
Назад на врх

К

Кредит (кредитна тачка, поен, бод) је кључни елемент CSPК-а, који се дођељује појединим програмима образовања или њиховим ђеловима (курсевима/модулима/предметима) као и другим облицима образовања, односно учења (пројекти, семинари, истраживачки рад, рад на терену рад у настави, рад код куће, семинарски рад, практичан рад, рад у библиотеци и сл.) и осликава количину рада коју сваки од њих захтијева, у односу на укупну количину која је потребна да се достигне одређени обим квалификација;

Колаборативно е-учење је филозофија е-учења као врсте интеракције и животног стила особа које су одговорне за своје акције, укључујући и поштовање способности особа са којима заједно делују (Pаniтz). Колаборативно е-учење остварује се коришћењем одређених е-технологија (на примјер: Wiкi технологија);

Кооперативно е-учење је учење у оквиру кога е-студенти постижу одређене резултате и заједничке циљеве путем заједничког рада чланова групе који су равноправни, односно чланова е-одељења. Кооперација се односи на технике постизања циљева заједничким радом, а у процесу учења обухвата технике рада у одељењу и у директној настави (лицем у лице), и у е-настави. Кооперативно е-учење је операционализована структура учења;

Назад на врх

Л

Лиценцирање је потупак којим се утврђује врста установе, акредитовани студијски програми, максимални број студената који се могу уписати на поједине студијске програме, нивои образовања и дипломе које се стичу на установи. Рјешење о лиценцирању доноси Министарство и објављује у “Службеном листу Црне Горе”.
Назад на врх

М

Модул је функционална цјелина којим се дефинишу исходи учења, циљеви, методе и садржај наставе, као и услови које студент треба да испуни да би приступио модулу;
Назад на врх

П

Програм цјеложивотног учења је дио студијског програма, односно модул, са дефинисаном структуром која обезбјеђује исходе учења за стицање компетенција и издавање сертификата за обављање повезаних задатака у подручјима рада из ђелатности високог образовања дефинисаних у националном оквиру квалификација;
Назад на врх

Р

Реакредитација установа високог образовања је процес којим се постиже јавно признање студијског програма кроз оцјену квалитета, усклађености са потребама тржишта рада, усвојеним стандардима и упоредивости са истим или сличним програмима у иностранству. Циљ реакредитације је да се утврди да ли установа високог образовања која се вреднује задовољава Европске стандарде и смјернице за обезбјеђење квалитета у Европскoм простору високог образовања и има потенцијал за унапређење.
Назад на врх

С

Студије на даљину (Distance Learning – DL) користе могућности савремене информационо-комуникационе технологије (ICТ технологије) за наставни процес и комуникацију између учесника у образовању. ICТ концепт не ограничава ниједан од актуелних предуслова за организацију наставно-образованог процеса;

Сценарио е-наставе/е-курса је припрема е-наставе/е-курса којом се одређују активности студента, активности наставника и редослед и повезаност тих активности, циљеви и исходи, поступци евалуације;

Синхрона комуникација у е-настави/онлајн курсевима је комуникација учесника курса и е-наставника у реалном времену (истовремено). Остварује се организовањем причаоница, коришћењем техничке подршке (веб камере, микрофони, телефони), видео-конференцијском комуникацијом;

Систем за електронско учење је комплексни систем који уз технолошке компоненте (инфраструктуру) укључује и низ организационих, администрационих и инструкционих компоненти за учење на даљину.

Систем за управљање електронским учењем (LMS-Learning Management System), окружење за електронско учење (VLE) је софтвер који омогућава сервисе за испоруку образовног садржаја, колаборације, праћења активности студента и оцјењивања знања, као и друге облике подршке електронском учењу.

Назад на врх

Font Resize