Пројекти

Пројекти у току

Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у високом образовању у Црној Гори (DUALMON) је Erasmus+ пројекат који је започео са реализацијом у јануару 2021.године, а који за циљ има развој правног оквира и генеричког модела дуалног образовања у високом образовању. Увођењем дуалног образовања подржаће се тражња и интереси како ученика тако и компанија. Поред тога, пројекат ће резултирати препорукама за установе високог образовања у Црној Гори, а које ће бити усмјерене ка рјешавању овог проблема. Координатор пројекта је Универзитет у Новом Саду из Србије, а партнери из Црне Горе су поред АКОКВО, Министарство просвјете и Привредна комора, као и сљедеће компаније: Воли, Телеком, Montenegro Stars Hotels и Црногорска пловидба.

Микро-креденцијали за професионални развој наставника (CRED4TECH) је Erasmus+ пројекат који ће трајати од 2023. до 2026.године са задатком који подразумијева развој нових или унапређење постојећих квалификација у области високог образовања. АКОКВО ће бити у обавези да у складу са својим потребама дефинише врсту квалификације која ће се развијати, као и да формира националне радне групе које ће се бавити њеном имплементацијом. Циљеви дефинисани овим пројектом су смањење недостатака у професионалном развоју наставника кроз учење и унапређење компетенција и оснивање различитих MOOC (Massive Open Online Course) кратких програма обуке, како би наставно особље имало боље прилике за даљи професионални развој. Конзорцијум CRED4TEACH пројекта се састоји од 15 институција из 7 земаља: Албанија, Естонија, Њемачка, Црна Гора, Португал, Турска и Украјина.

Промовисање интернационализације високошколских установа у Црној Гори кроз изградњу капацитета за студијске програме на енглеском језику (ME-Study in English) је Erasmus+ структурни пројекат који је отпочео са имплементацијом у марту 2024. године. Пројекат је  усмјерен  ка изградњи капацитета у области високог образовања (Erasmus+ CBHE). Циљ пројекта је унапређење процеса интернационализације институција високог образовања у Црној Гори који ће као крајњи резултат имати повећање броја студијских програма на енглеском језику, а самим тим и веће учешће гостујућих професора са ЕУ универзитета у извођењу наставе на овим програмима, као и повећање броја уписаних страних studenata. Projekat  ME-Study in English ће омогућити потпунију интеграцију црногорских универзитета у Европски простор високог образовања. Улога АКОКВО је унапрјеђење законодавног оквира преношењем вриједне праксе из Европског простора високог образовања (EHEA) у овом подручју, његовање дијалога међу учесницима у систему високог образовања кроз организацију више радионица, као и кроз учествовање у истраживању потреба тржишта када су у питању студије на енглеском језику.

Завршени пројекти

Јачање интернационализације на црногорским универзитетима кроз ефикасно стратешко планирање (IESP) је Erasmus+ пројекат којим је координирао Универзитет Црне Горе. Пројекат је био усмјерен ка унапређењу међународне конкурентности и видљивости црногорских универзитета кроз пружање оптималног модела јачања капацитета за различите аспекте интернационализације укључујући: Стратегију интернационализације, са акционим плановима, пратећу документацију за интернационализацију, интернационализацију истраживања и иновација, међународну мобилност особља и студената, међународно умрежавање и оцјену квалитета интернационализације. АКОКВО је пружила подршку изради Стратегије интернационализације установа високог образовања у Црној Гори, и успјешно спровела процес акредитације интернационалних и интердисциплинарних љетњих школа „Предузетништво у туризму баштине“ на Факултету за туризам и хотелијерство и „Одрживи развој јахтинг и крузинг индустрије“ на Поморском факултету у Котору. Поменуте љетње школе, као продукт активности у оквиру IESP пројекта, представљају најбољи примјер интернационализације и повећања видљивости наших установа високог образовања у међународној заједници. АКОКВО је пружила подршку Универзитету Црне Горе током припреме апликације за акредитацију љетњих школа, а уједно и по први пут анализирала начине за акредитацију истих.

Квалитетно образовање за све је пројекат  Савјета Европе који је  имао  за циљ подстицање квалитетног образовања кроз усвајање стандарда и пракси Савјета Европе, а нарочито  коришћењем Референтног оквира компетенција за демократску културу и усвајањем добрих пракси Платформе за етику, транспарентност и интегритет у образовању (ETINED). Промовисањем демократске културе и академског интегритета као кључних елемента квалитетног образовања, институције су развиле механизме како би се оснажио академски интегритет у високом образовању. Академски интегритет је неодвојив од квалитета високог образовања, па се кроз механизме евалуације креира веза којом ће се они међусобно употпуњавати. Током 2022.године, кроз поменути пројекат, АКОКВО је усвојила допунски стандард о академском интегритету у поступку реакредитације установа високог образовања. Усвајањем новог допунског стандарда, АКОКВО се обавезала да ће, током поступака екстерне евалуације установа високог образовања, оцјењивати механизме академског интегритета и јачања културе интегритета. То се првенствено односи на откривање, праћење и превенцију свих облика повреде академског интегритета и управљања ризиком у поступцима самоевалуације и планирању активности. Неиспуњавањем критеријума који се односе на допунски стандард, установа неће бити у могућности да буде реакредитована.

Боље академске квалификације кроз обезбјеђење квалитета (BAQUAL) је Erasmus+  пројекат чији је координатор Министарство знаности и образовања Хрватске. Пројекат је имао за циљ идентификовање заједничког стандарда у поступцима евалуације и подстицање примјене оквира квалификација у интерним и екстерним поступцима обезбјеђења квалитета у Хрватској, Црној Гори и Сјеверној Македонији. У оквиру овог пројекта формирана је национална Радна група која је имала задатак да развије потпуно нови стандард квалификације – стручну квалификацију, путем дизајнирања програма цјеложивотног учења који за циљ има унапређење компетенција наставника у високом образовању. Пројекат је дао посебан допринос јачању истраживачких капацитета у оквиру АКОКВО и креирању потпуно нове професиналне квалификације с циљем унапређења наставничких капацитета у области високог образовања у Црној Гори. Унапређењем поменутих компетенција повећаће се квалитет знања које се преноси студентима. Радна група је током 2022.године израдила Анализу о компетенцијама наставника у високом образовању, која ће представљати основ за развој и реализацију поменутог програма цјеложивотног учења.

Интеграција кључних компетенција у образовни систем Црне Горе (IKCES) је пројекат који је  координирало Министарство просвјете. Његов циљ је била интеграција осам кључних компетенција на свим нивоима образовања у Црној Гори. Поред црногорских партнера у пројекту је учествовала Канцеларија за економску политику и регионални развој (ЕPRD). У дијелу обезбјеђења квалитета, развијен је стандард о укључености компетенција у наставничким студијским програмима.

Подршка европским агенцијама за обезбјеђење квалитета у испуњавању ЕSG (SEQА ЕSG) је  Erasmus+ пројекат чији је координатор била Европска асоцијација за обезбјеђење квалитета (ENQA). Пројекат је имао за циљ подршку новооснованим агенцијама за обезбјеђење квалитета високог образовања у примјени ESG. Поред Црне Горе, у пројекту су учествовали представници система обезбјеђења квалитета Чешке, Словачке, Малте, Молдавије и Албаније. Закључци са радионица одржаних у оквиру пројекта односе се на чињеницу да се примјеном стандарда 2.4 ESG-а обезбјеђује први корак у постизању квалитета у складу са Европским стандардима и смјерницама. Без комисије која је објективно и непристрасно бирана, адекватно обучавана и у којој су укључени сви релевантни представници (академске заједнице, студенти, привреда), не може се замислити ни квалитетан поступак оцјењивања установа и студијских програма. Такође, једна од радионица SEQA ESG је адресирала питање укључености и учешћа свих стејкхолдера као и метода и критеријума за њихов избор у управљачким тијелима агенција за обезбјеђење квалитета, као и у поступцима евалуције. Такође, реализоване су експертске посјете високих представника ENQA-e и Европског регистра за обезбјеђење квалитета (EQAR) Црној Гори и урађен  је Акциони план.

Микро-креденцијали повезани са кључним болоњским обавезама (MICROBOL) је  Erasmus+ пројекат чији је кординатор Министарство образовања и обуке (Фландрија / Белгија). Циљ пројекта је било успостављање заједничког европског оквира за микро – креденцијале. Бенефити за систем обезбјеђења квалитета односе се на могућност законског признавања микро – креденцијала у области високог образовања за потребе тржишта рада. Као резултат пројектних активности, сачињен је документ са кључним препорукама у овој области под називом „Препоруке на основу пројекта MICROBOL“, који је упућен Европској Комисији.

Пројекат размјене запослених (Thematic Bologna Follow-Up Peer Group C on Quality Assurance)  је пројекат мобилности запослених у агенцијама земаља ЕHЕА. Кроз активности Групе за праћење Болоњског процеса (BFUG) обезбијеђена су финансијска средства за реализацију обуке запослених. Циљ пројекта је био орјенатисан на стицање знања и искуства у одређеним областима и темама везаним за обезбјеђење квалитета. АКОКВО је учествовала у овом пројекту кроз мобилности у оквиру  аустријске (AQA) , португалску (A3ES) хрватску (AZVO) и шкотску (QAA) агенцију на теме унапрјеђења законског оквира, развој истраживачке компоненте и информационог система и примјену Европских стандарда и смјерница.

Високо образовање и истраживање за иновације и конкурентност (INVO-HERIC) пројекат који је имао за циљ јачање квалитета и релевантности високог образовања и истраживања у Црној Гори кроз реформу финансирања високог образовања и система обезбјеђења квалитета и јачање капацитета истраживања и развоја. АКОКВО је у почетној фази свог функционисања а финалној фази самог пројекта успјела да реализује неколико студијских посјета (хрватска, словеначка, италијанска и ватиканска агенција за обезбјеђење квалитета), опреми канцеларије и организује Округли сто о имплементацији ЕSG са челним представницима ЕNQА-е и ЕQАR-а.

 

Font Resize