Поступак реакредитације

  1. Установа високог образовања подноси Захтјев за реакредитацију установе високог образовања са пратећом документацијом (Образац за извјештај о самоевалуацији са критеријумима).
  2. Агенција именује координатора (запослени у Агенцији) да провјери формалну испуњеност захтјева (у року од 10 дана од дана подношења). Ако установа није поднијела комплетан захтјев са доказом о уплати административне таксе, координатор захтијева допуну или отклањање недостатака (у року од 8 дана).
  3. Када је пријава комплетирана, формира се експертска Комисија која оцјењује Захтјев за реакредитацију (на приједлог координатора, у року од 5 дана). Комисију образује директор Агенције (најмање 5 експерата за реакредитацију Универзитета и најмање 3 експерта за реакредитацију других институција)
  4. Агенција доставља установи одлуку о именовању чланова Комисије, ради давања мишљења. Установа је дужна да достави мишљење о одлуци о образовању комисије (у року од 3 дана). Ако установа достави негативно мишљење, а Агенција то сматра оправданим, Агенција ће именовати нову Комисију за реакредитацију.
  5. Комисија, на основу Правила о поступку реакредитације установе високог образовања, процјењује захтјев за реакредитацију, припрема прелиминарни Извјештај – Образац за извјештај о реакредитацији са упутством и (заједно са координатором) посјећује установу.
  6. Након прегледа свих докумената и директног увида у рад установе током посјете, Комисија припрема нацрт Извјештаја о реакредитацији институције и шаље га установи.
  7. Установа може да поднесе коментаре и сугестије на нацрт (у року од 8 дана).
  8. Комисија припрема и подноси коначан Извјештај (који потписују сви чланови), са препоруком да се установа реакредитује/ не реакредитује, Агенцији (у року од 30 дана од посјете).
  9. Агенција шаље коначан Извјештај о реакредитацији са реакредитационим ставом установи како би дала своје коментаре и сугестије (у року од 8 дана).
  10. Агенција може вратити Извјештај о реакредитацији Комисији на унапрјеђење или донијети одлуку о реакредитацији.
  11. Комисија је дужна да унаприједи и преда Агенцији коначни Извјештај о реакредитацији са реакредитационим ставом (у року од 8 дана).
  12. Агенција (директор) доноси одлуку у вези са Захтјевом за реакредитацију на основу коначног Извјештаја о реакредитацији (у року од 8 дана). Агенција обавјештава установу о Одлуци о реакредитацији.
  13. Агенција издаје Сертификат о реакредитацији установи на основу Одлуке о реакредитацији

 

 

Font Resize