Слободан приступ информацијама

Слободан приступ информацијама у посједу Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања:

1) Водич за слободан приступ информацијама

2) Јавни регистри и јавне евиденције

3) Програм и планови рада

4) Извјештаји и друга документа о раду и стању у областима из своје надлежности, на линковима:

5) Нацрти, предлози и коначни текстови стратешких докумената и планова и програма за њихово спровођење

6) Нацрти и предлози закона и других прописа, као и мишљења експерата на те прописе – није у надлежности Агенције

7) Појединачни акти и уговори о располагању финансијским средствима из јавних прихода и државном имовином, на линковима:

8) Списак државних службеника и намјештеника, са њиховим службеничким и намјештеничким звањима

9) Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада у вези са вршењем јавне функције

10) Рјешења и други појединачни акти који су од значаја за права, обавезе и интересе трећих лица

11) Информација којој је по захтјеву приступ одобрен

12) Обавезе из Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања

Font Resize