Високо образовање у Црној Гори

Област високог образовања уређена је Законом о високом образовању. Црна Гора је пуноправна и самостална чланица Болоњског процеса од 2007.године а од 2010.године и чланица Европског простора високог образовања (Еuropean Higher Education Area – EHEA). Високо образовање у Црној Гори је уређено Законом о високом образовању и Стратегијом развоја високог образовања.

Стратешки циљеви даљег развоја високог образовања конципирани су Стратегијом развоја високог образовања 2016-2020:

 • унапрјеђење квалитета високог образовања и стварање конкурентног кадра;
 • усклађивање образовања са потребама тржишта рада;
 • унапрјеђење научно-истраживачког рада и повећан ниво учешћа у ЕУ пројектима;
 • интернационализација високог образовања;
 • цјеложивотно образовање;
 • успостављање одрживог модела финансирања.

Високо образовање у Црној Гори се стиче на установама високог образовања и то на: универзитету, факултету, умјетничкој академији и високој школи.
Студије у Црној Гори се разликују према:

 • Врсти: основне, мастер и докторске;
 • Основне и мастер могу бити академске или примијењене;
 • Власништву: државне (факултети немају својство правног лица) и приватне (факултети могу имати својство правног лица);
 • Организацији извођења студијских програма: самосталне, заједнички програми са домаћом или иностраном установом;
 • Начину извођења наставе: традиционалне, на даљину и на енглеском језику.

Дипломе који се стичу на установи високог образовања су:

 • диплома основних студија: академских (180 ECTS) и примијењених (180 ECTS);
 • диплома мастер студија: академских (120 ECTS) и примијењених (120 ECTS);
 • диплома о завршеним интегрисаним основним и мастер студијама обима 300, односно 360 ECTS;
 • диплома универзитета из области регулисаних професија (медицина, стоматологија, архитектура, фармација, висока медицинска школа) у складу са Директивом 2005/36ЕK и Директивом 55/13ЕK;
 • диплома универзитета академских докторских студија обима 180 ECTS.

Посљедњим измјенама Закона о високом образовању уведене су сљедеће измјене у систему високог образовања:

 • нови модел студирања 3+2+3, умјесто досадашњег 3+1+1+3;
 • бесплатне основне и мастер студије на јавним установама високог образовања;
 • нови (уговорни) модел финансирања високог образовања који подразумијева закључивање уговора о финансирању, за реализацију студијских програма чиме ће се обезбиједити могућност за већа издвајања из буџета али и већу одговорност;
 • обавезност практичне наставе најмање 25% у односу на укупну оптерећеност студента по предметима, односно години, у зависности од исхода учења за поједини студијски програм;
 • оснивање Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања.
Font Resize