Kriterijumi za formiranje komisije

U postupcima akreditacije studijskih programa kao i programa cjeloživotnog učenja, i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, Agencija formira ekspertsku komisiju koja ima zadatak da, u skladu sa pravilima i poslovnikom o radu Komisije, ocijeni zahtjeve.

Akreditacija studijskih programa

Prema Pravilniku o postupku akreditacije studijskih programa, sadržaju i obliku sertifikata o akreditaciji, Agencija formira ekspertsku komisiju za akreditaciju studijskih programa.

Kriterijumi za formiranje komisije su:

  • Komisija za akreditaciju studijskog programa ima predsjednika i dva člana
  • Komisija koja akredituje dva ili više srodnih studijskih programa ima predsjednika i četiri člana
  • Najmanje dva člana Komisije treba da budu univerzitetski nastavnici sa akademskim zvanjem ili naučnici iz naučnoistraživačkih ustanova na kojima se izvode studijski programi koji se ocjenjuju

Akreditacija programa cjeloživotnog učenja

 Prema Pravilima o postupku akreditacije programa cjeloživotnog učenja, Agencija obrazuje posebnu komisiju kao ekspertsko tijelo za akreditaciju programa cjeloživotnog učenja, u čiji sastav ulazi većina članova iz odgovarajućih naučnih odnosno umjetničkih oblasti.

Kriterijumi za formiranje komisije su:

  • Komisiju čine najmanje tri člana, koji se biraju sa liste eksperata od strane Agencije
  • Članovi Komisije se biraju iz odgovarajućih naučnih odnosno umjetničkih oblasti.

Reakreditacija ustanova visokog obrazovanja

Prema Pravilima o postupku reakreditacije ustanove visokog obrazovanja, a radi utvrđivanja činjenica od značaja za donošenje odluke o zahtjevu za reakreditaciju ustanova, Agencija formira ekspertsku komisiju za reakreditaciju ustanova.

Članove komisije Agencija imenuje sa liste eksperata koja se utvrđuje na osnovu javnog poziva koji se objavljuje na internet stranici Agencije.

Kriterijumi za formiranje komisije su:

  • Najmanji broj članova komisije za reakreditaciju univerziteta je pet, a za reakreditaciju ostalih ustanova je tri
  • Najmanje tri člana komisije za reakreditaciju univerziteta, odnosno dva za reakreditaciju ostalih ustanova moraju biti univerzitetski nastavnici sa akademskim zvanjem ili naučnici iz instituta u naučnim oblastima u kojima se izvode studijski programi u ustanovi koja se evaluira
  • Najmanje dva od ukupnog broja članova za reakreditaciju univerziteta, odnosno jedan za reakreditaciju ostalih ustanova mora biti zaposlen na inostranom univerzitetu ili naučnom institutu
  • Jedan član komisije mora biti student završne godine osnovnih studija, master studija ili doktorskih studija koji se bira na osnovu javnog poziva Agencije. Student ne smije studirati na ustanovi koja se evaluira i mora biti prepoznat po izvrsnosti i redovnosti u studiranju
  • Jedan član komisije može biti stručno lice za oblast tržišta rada koji se bira iz reda prijavljenih eksperata
Font Resize