Aktuelnosti

Ministar prosvjete i Direktor AKOKVO primili visoke zvaničnike EQAR-a i ENQA-e u cilju razgovora o sveobuhvatnoj i dosljednoj primjeni Evropskih standarda u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja

U okviru projekta Podrške agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni Evropskih standarda i smjernica (ESG) – SEQA ESG – 19. jula 2022. godine je održan sastanak visokih zvaničnika Evropskog registra agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR) i Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA) sa ministrom prosvjete Miomirom Vojinovićem, direktorom Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Goranom Danilovićem i njihovim saradnicima. Tema sastanka je sadašnji nivo, kao i plan sveobuhvatne i konzistentne primjene ESG-a u sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Projekat je u skoro dvogodišnjem trajanju rezultirao sa četiri radionice na temu ključnih Evropskih standarda, Nacionalnim akcionim planom Crne Gore za primjenu ESG-a, a ocjena nakon posjete biće ključni input za primjenu rješenja u zakonskom okviru za obezbjeđenje kvaliteta.

Ministar je istakao značaj članstva crnogorske Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u evropske asocijacije i registre kao potvrde dostignutog nivoa kvaliteta, kao i spremnost Ministarstva da podrži sve reforme čijom primjenom će sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori i suštinski postati dio Evropskog prostora visokog obrazovanja. Direktor Agencije je podsjetio na svrhu primjene standarda, a to je kvalitet znanja i osposobljenost studenata. Saradnju Agencije sa ustanovama visokog obrazovanja i njihovo razumijevanje procesa istakao je kao ključne za uspješne postupke eskterne evaluacije. Potvrdio je spremnost Crne Gore da nastavi put EU integracija i u tom smislu prihvata evropske vrijednosti u visokom obrazovanju. U tom smislu je naveo najskoriji primjer reakreditacije Univerziteta Crne Gore koji je evaluiran za četiri mjeseca i u čijoj evaluaciji su učestvovala 54 eksperta, od čega više od 90% inostranih. Tijana Stanković, pomoćnica direktora Agencije, predstavila je izazove sa kojima se sistem obezbjeđenja kvaliteta suočava i predloge za unaprjeđenje zakonskog okvira, prvenstveno postizanje nezavisnosti agencije u operativnom smislu i u donošenju odluka, uključenosti svih zainteresovanih strana u proces i to prioritetno studenata, naknadnu kontrolu ispunjenosti preporuka, kao i unaprjeđenja nacionalnih standarda u smislu jasnoće i jednostavnosti.

Predsjednik EQAR-a, prof. Karl Ditrih, članica borda ENQA-e, Jolanta Silka i menadžer evaluacija ENQA-e Goran Dakovic, su bili zainteresovani za dinamiku usvajanja novog Zakona o visokom obrazovanju, bez kojeg proces implementacije ESG-a ne može početi. Izrazili su spremnost te dvije organizacije da podrže crnogorske institucije na tom izazovnom i dugotrajnom putu. Zaključci sa sastanka i ocjenu Nacionalnog akcionog plana za implementaciju ESG-a, evropski stručnjaci će dostaviti tokom jeseni, kada se projekat završava.

Sastanku su prisustvovali generalni direktori direktorata Ministarstva prosvjete, Neda Ojdanić i Goran Drobnjak, koji su doprinijeli diskusiji sa detaljima o sadržini i procesu pripreme Nacrta zakona na kojem je Radna grupa radila u periodu od jula do decembra 2021. godine.

Ideju ENQA-e da se organizuje regionalni sastanak između ministrstava i agencija zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici crnogorske strane su podržali kao korisnu za razmjenu ideja, znanja i iskustava.

 

 

Font Resize