Misija, vizija i ciljevi

MISIJA

AKOKVO doprinosi unaprjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori primjenom Evropskih standarda i smjernica u evaluaciji ustanova visokog obrazovanja, njihovih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja kako bi osigurala integraciju crnogorskog u Evropski sistem obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.


VIZIJA

Kredibilan, međunarodno prepoznatljiv i konkurentan sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori je osnova za njegovu suštinsku integraciju u Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) i ekonomski i društveni napredak Crne Gore.


CILJEVI

Osnovni cilj AKOKVO jeste unaprjeđenje kvaliteta ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori i njihovih studijskih programa i garancija ispunjavanja osnovnih standarda i kriterijuma za njihovo javno važenje. Taj cilj Agencija ispunjava kroz eksternu evaluaciju (akreditaciju studijskih programa, programa cjeloživotnog učenja i reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja), a ustanove kroz interno obezbjeđenje kvaliteta.

Posebni ciljevi su:

  • Razviti postupke ocjene kvaliteta rada ustanova visokog obrazovanja i njihovih studijskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja;
  • Utvrditi standarde i kriterijume za evaluaciju kako bi se rezultati rada ustanova i studijskih programa pretočili u kvalitativne ocjene;
  • Obezbijediti objektivnost evaluacija kroz nezavisnost u odlučivanju, organizaciju i rezultate rada Agencije;
  • Pružiti društvu informacije o kvalitetu rada visokoškolskih ustanova;
  • Promovisati internacionalizaciju procesa evaluacije.
Font Resize