O nama

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) je vodeće državno tijelo za eksterno obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja osnovano 2017. godine Zakonom o visokom obrazovanju. Osnovna dužnost AKOKVO jeste da upravlja procesom evaluacije i sertifikacije ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja- ESG. Istovremeno, AKOKVO zasniva svoj rad na sljedećim vrijednostima:

Transparentnost – AKOKVO objavljuje pravila i kriterijume, kao i rezultate evaluacionih postupaka i istraživanja.
Nezavisnost – AKOKVO teži objektivnom i nezavisnom postupku donošenja odluka koje se tiču postupaka evaluacije studijskih programa i ustanova, ishoda evaluacija, kao i organizacionih pitanja.
Saradnja – AKOKVO sarađuje, obučava i konsultuje ustanove visokog obrazovanja o primjeni Evropskih standarda i smjernica i sarađuje sa relevantnim evropskim organizacijama i registrima brinući o ispunjavanju uslova za članstvo.
Integritet – AKOKVO postupa sa integritetom sa fer, jednakim, objektivnim i profesionalnim odnosom i načinom prema svim zainteresovanim stranama.

Istorija

Obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja kroz procese akreditacije započeto je pristupanjem Crne Gore Evropskom prostoru visokog obrazovanja 2003.godine i obavezom ispunjavanja Evropskih standarda i smjernica 2010. godine.

Do osnivanja Agencije, postupak akreditacije je sprovodilo Ministarstvo nadležno za poslove prosvjete, a odluku o akreditaciji, odnosno reakreditaciji je donosio Savjet za visoko obrazovanje kojeg su činili renomirani akademski stručnjaci iz Crne Gore.

AKOKVO je osnovana u novembru 2017. godine Odlukom Vlade Crne Gore. U punom kapacitetu Agencija je svoj rad započela u septembru 2018. godine. Osim preuzimanja postupaka akreditacije i reakreditacije, Agencija je u sklopu svojih nadležnosti dobila i istraživanje u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, kao i politika visokog obrazovanja. Agencija, takođe, sarađuje sa medjunarodnim organizacijama i asocijacijama iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, kao i respektivnim regionalnim i međunarodnim agencijama.

Kontrola kvaliteta

Agencija je odgovorna za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Kontrolu kvaliteta Agencija vrši kroz eksternu evaluaciju, i to postupcima akreditacije studijskih programa, reakreditacijom ustanova visokog obrazovanja i akreditacijom programa cjeloživotnog učenja. Takođe, Agencija vrši periodične kontrole tokom akreditacionog, odnosno reakreditacionog perioda na zahtjev Ministarstva ili ustanove. Standardi i kriterijumi za postupke evaluacije se zasnivaju na Evropskim standardima i smjernicama. U tom smislu, Agencija teži potpunoj primjeni ESG-a u postupcima eksterne evaluacije i u svom radu.

Obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje

Agencija teži da svoj rad dosljedno uskladi sa Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta. Ta primjena se ogleda prioritetno kroz strateški pristup u razvoju visokog obrazovanja i njegov zakonski okvir. Na putu ispunjavanja evropskih standarda Agencija jača svoje kapacitete, dajući poseban značaj ulozi stejkholdera sistema visokog obrazovanja. Bolja usaglašenost sa ESG znači veći kredibilitet sistema i ispunjavanje preduslova za članstvo u Evropsku agenciju za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA) i registrovanje u Evropskom registru obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR). Tim članstvom, odnosno registrovanjem crnogorska Agencija ubrzava procese mobilnosti, internacionalizacije i prepoznavanja crnogorskih diploma. Istraživanjem u oblasti politika obezbjeđenja kvaliteta i uopšte visokog obrazovanja, Agencija utiče na unaprjeđenje sistema.

Font Resize