Organizaciona šema

 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta vrši nadzor nad radom Agencije.

Upravni odbor i direktora Agencije imenuje Vlada na četiri godine na predlog Ministarstva prosvjete, a njihove nadležnosti su definisane Statutom Agencije i Zakonom o visokom obrazovanju.

Upravni odbor ima nadležnosti u dijelu organizacionih i finansijskih poslova Agencije:

 • donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga akta u skladu sa statutom;
 • donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Agencije;
 • podnosi inicijativu Vladi za razrješenje predsjednika ili člana Upravnog odbora;
 • usvaja godišnji program rada Agencije;
 • usvaja godišnji finansijski plan;
 • usvaja godišnji finansijski izvještaj, najkasnije do 31. marta tekuće godine;
 • usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije, najkasnije do 31. marta tekuće godine;
 • predlaže visinu naknade za pružene usluge;
 • predlaže unutrašnju reviziju finansijskog poslovanja;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom i drugim aktima Agencije.

Direktor je, kao zakonski predstavnik i zastupnik Agencije, odgovoran za sprovođenje postupaka evaluacije. Pored toga, nadležan je da:

 • rukovodi radom i poslovanjem Agencije i odgovara za zakonitost rada Agencije;
 • priprema izvještaje o radu Agencije i godišnji finansijski izvještaj;
 • izvršava odluke Upravnog odbora;
 • predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije;
 • predlaže godišnji program rada, godišnji finansijski plan, i odgovoran je za njihovo ostvarivanje;
 • dostavlja izvještaje o radu Agencije i druge izvještaje Upravnom odboru Agencije;
 • izvršava odluke Upravnog odbora;
 • predlaže statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije i donosi druga akta iz djelokruga poslova Agencije;
 • donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u Agenciji u skladu sa zakonom;
 • raspisuje javni poziv na osnovu kojeg utvrđuje listu eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova;
 • obrazuje komisije za potrebe sprovođenja postupaka predviđenih Zakonom iz djelokruga rada Agencije;
 • određuje sekretara iz reda zaposlenih za obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe eskpertskih komisija;
 • angažuje saradnike za stručne poslove u vezi sa djelatnošću Agencije;
 • zaključuje ugovore i sporazume o saradnji;
 • obezbjeđuje zaštitu i zdravlje na radu u skladu sa zakonom;
 • obezbjeđuje vođenje i čuvanje evidencije i dokumentacije u Agenciji;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Sektor za kontrolu kvaliteta sprovodi postupke akreditacije studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja, reakreditacije ustanova visokog obrazovanja kao i periodičnih i naknadnih (follow-up) kontrola, sarađujući sa ustanovama u svim fazama akreditacionog, odnosno reakreditacionog perioda i predlaže mjere za unaprjeđenje kvaliteta.

 • Pomoćnica direktora za kontrolu kvaliteta: mr Maja Vuković
 • Samostalna savjetnica I za kontrolu kvaliteta: dr Tamara Đuričković
 • Samostalna savjetnica I za akreditaciju i reakreditaciju: Ana Rutović
 • Samostalna savjetnica III za kontrolu kvaliteta: mr Aldina Purišić
 • Samostalni savjetnik III za evaluaciju ustanova visokog obrazovanja: Kemal Demirović

Sektor za obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje sarađuje sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, koordinira projekte, upravlja bazama podataka o sistemu visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta, realizuje istraživanja za politike obezbjeđenja kvaliteta i predlaže mjere za unaprjeđenje kvaliteta.

 • Pomoćnica direktora za obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje: mr Tijana Stanković
 • Samostalna savjetnica I za međunarodnu saradnju: Milica Kavedžić
 • Samostalna savjetnica II za međunarodnu saradnju: mr Dunja Bulajić
 • Samostalna savjetnica II za obezbjeđenje kvaliteta: Jelena Đukanović

Služba za kadrovske, opšte poslove i finansije brine o ostvarivanju prava iz radnih odnosa, vrši finansijske poslove, javne nabavke, priprema finansijske i izvještaje o radu i vodi računa o knjigovodstvenom i kancelarijskom poslovanju.

 • Načelnica: Gordana Novaković Vuksanović
 • Samostalna savjetnica II za javne nabavke: Nevena Boričić
 • Arhivarka, samostalni referent: Lidija Ćaćić
 • Tehnička sekretarica, samostalni referent: Tijana Drobnjak
 • Samostalni referent: Nikola Sekulić

 

 

Font Resize