Aktuelnosti

Radionica na temu obezbjeđenja kvaliteta i priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju u organizaciji ERI SEE

Predstavnice Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja učestvovale su na radionici na temu obezbjeđenja kvaliteta i priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju. Radionica je održana 26.10.2022. godine u Zagrebu u organizaciji Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE).

Na radionici je iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja, kroz postupke akreditacije i reakreditacije, predstavila predstavnica Agencije za znanost i obrazovanje Republike Hrvatske. Prezentacija je obuhvatila sve faze predviđene u okviru postupaka evaluacije, sa posebnim akcentom na obuke eksperata i način na koji se obuka sprovodi u Hrvatskoj, follow up procedure i obaveze ustanova da dostave Akcione planove i izvještaje o realizaciji akcionih planova, kao i standarde koji su u direktnoj vezi sa priznavanjem kvalifikacija u visokom obrazovanju i način njihove evaluacije.

U procesu evaluacije studijskih programa i ustanova visokog obrazovanja, važan segment predstavlja i IT podrška, pa su predstavnici Agencije za znanost i obrazovanje Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, kao i Nacionalne Agencije Republike Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju predstavili svoje interne informacione sisteme. Ovakva podrška omogućava praćenje svih faza procesa evaluacije, kako od strane agencija, tako i od strane ustanova, ali i pruža mogućnost za dijeljenje podataka o realizovanim evaluacijama, što je od posebne važnosti u procesima provjere i priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju.

Tokom prvog dijela radionice predstavljen je projekat DEQAR (baza eksternih izvještaja o obezbjeđenju kvaliteta), njegove prednosti i benefiti, kao i aktivnosti u vezi daljeg razvoja.

U drugom dijelu radionice, svi učesnici (predstavnici nacionalnih agencija) su prezentovali postojeće stanje u vezi stepena razvoja informacionih sistema, kao svojevrsne podrške procesu evaluacije u svojim agencijama. Pored toga, identifikovani su izazovi i buduće potrebe agencija, koji će biti polazna osnova za planiranje daljih aktivnosti u okviru ERI SEE Inicijative.

Font Resize