Aktuelnosti

Sastanak Koordinacione grupe: Dijalog o globalnim politikama, u organizaciji Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG)

Predstavnice AKOKVO prisustvovale su trodnevnom sastanku Koordinacione grupe: Dijalog o globalnim politikama, u organizaciji Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG), održanom u Rimu, Italija, u periodu od 27-29. septembra 2023. godine.

Tema sastanka bila je posvećenost primjeni 4. cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG4), status njegove primjene u pojedinim zemljama, uključenost u nacionalna strateška dokumenta, monitoring i finansiranje implementacije istog.

Prvi dan je bio posvećen predstavljanju ciljeva i aktivnosti u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), uz isticanje činjenice da se Bolonjski proces može posmatrati kao model ili izvor inspiracije za zemlje koje teže reformama i kvalitetu visokog obrazovanja, a ni u kom slučaju kao „etiketa za kvalitet“, niti „brzi recept“ za modernizaciju i reforme u visokom obrazovanju. Dalje, EHEA je produkt Bolonjskog procesa koji uključuje zemlje EU, ali i šire, tj. sve zemlje članice Savjeta Evrope, a među kojima je i Crna Gora.

EHEA je usvojila 3 ključne obaveze u cilju sprovođenja pomenutih reformi, a to su: obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa ESG, kvalifikacioni okvir i Lisabonska konvencija o priznavanju i dodatak diplomi. Fokus sastanka u Rimu je bila ključna obaveza koja se odnosi na kvalitet, i to preciznije na primjenu 4. cilja održivog razvoja (SDG4).

Tokom drugog dana, u uvodnoj sesiji predstavljeni su svih 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, kao i istraživanje koje se odnosilo na implementaciju ovih ciljeva u pojedinim zemljama. Agenda drugog dana je bila osmišljena na način da se Koordinaciona grupa: Dijalog o globalnim politikama podijeli u 3 podgrupe koje su dobile različite radne zadatke. Predstavnice Agencije su učestvovale u podgrupama 1. za izradu strategije koja uključuje SD4 i u podgrupi 3. za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja i ostvarivanje partnerstava.

Istaknuto je da izrada strateškog dokumenta na nacionalnom nivou predstavlja prvi korak u implementaciji SDG-a, pa je stoga analizirano koja od zemalja već ima izrađene strategije koje uključuju SDG, ali isto tako identifikovan je okvir, tj. kako treba da izgleda strategija koja precizno definiše primjenu SDG, precizira načine implementacije, monitoringa, kao i finansiranja istog.

Primjeri zemalja i sistema visokog obrazovanja koje implementiraju SDG4 kroz svoje institucije su: Austrija, Hrvatska, Grčka, Irska, Slovenija i Velika Britanija.

Takođe, analizirano je kako se zemlje trenutno odnose prema postavljenim prioritetima u okviru SDG-a, kako su ti prioriteti inkorporirani u nacionalnim strategijama, kao i ko su relevantni stejkholderi koji učestvuju u tom procesu.

Treći dan je bio posvećen sumiranju utisaka i ključnih poruka iz pomenute 3 podgrupe, ali i predstavljanju Agende za naredni sastanak Koordinacione grupe, kao i Agende Foruma o globalnim politikama, koji će predstavljati uvod u Ministarsku konferenciju u Tirani 2024. godine.

 

Font Resize