Aktuelnosti

Sastanak predstavnika Ministarstava i Agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u organizaciji ENQA i EQAR

Predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Tamara Đuričković, prisustvovala je sastanku predstavnika Ministarstava i Agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja na temu „Usklađivanje zakonodavstva s ESG-om: put prema ispunjavanju ključnih obaveza Bolonjskog procesa o obezbjeđenju kvaliteta na Zapadnom Balkanu“ koji je održan u 8-9. marta u Briselu u organizaciji Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i Evropskog registra agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR).

Sastanak je okupio predstavnike Ministarstava i Agencija zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo) kao i predstavnike Slovenije i Hrvatske, zbog zajedničkih karakteristika sistema obezbjeđenja kvaliteta i visokog obrazovanja kao i njihovog iskustva u podršci nacionalnim angencijama za obezbjeđenje kvaliteta. Pored navedenih učesnika, sastanku su prisustvovali i ostali predstavnici zemalja koje su učestvovale u projektu SEQA-ESG (Češka republika, Malta, Slovačka, Moldavija), ostali predstavnici zemalja SEQA-ESG-2 projekta (Azerbejdžan i Ukrajina) kao i predstavnici Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) i Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Sastanak su prvog dana otvorili predsjednik ENQA, Douglas Blackstock, direktorica ENQA Anna Gover i odlazeći direktor EQAR-a Colin Tuck koji su u svojim izlaganjima predstavili aktivnosti ENQA i EQAR. Naglasak je stavljen na aktuelne teme kao što je uspostavljanje kvalitetnog zakonodavnog okvira koji je usklađen sa Evropskim standardima i smjernicama a poštujući specifičnosti nacionalnih sistema visokog obrazovanja, ali i obezbjeđenje kvaliteta u oblasti mikrokvalifikacija i akademskog integriteta kroz usklađivanje nacionalnih okvira sa evropskim standardima i smjernicama.

Poseban dio sesije bio je posvećen predstavljanju izazova sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana srijeću u procesu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja. Zaključeno je da je važno uspostavljanje pouzdanog i snažnog zakonodavnog okvira, podsticanje i stvaranje nezavisnih agencija koje se bave obezbjeđenjem kvaliteta visokog obrazovanja, razvoj stručnih kapaciteta i sl. Kroz diskusiju su predložene i neke aktivnosti na kojima zemlje regiona mogu da rade u procesu jačanja kapaciteta i unapređenja obezbjeđenja kvaliteta kao što su uključivanje međunarodnih eksperata u postupcima evaluacija, razmjena iskustava i sl.

Drugog dana predstavljeno je iskustvo Slovačke u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa ESG, zatim prezentacija predstavnika Slovenačke agencije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u vezi istraživanja o stepenu nezavisnosti Agencija koje se bave obezbjeđenjem kvaliteta u visokom obrazovanju, izazovi i trendovi u uspostavljanju okvira za međunarodnu saradnju predstavljeni od strane predstavnika Evropske Asocijacije Univerziteta i sl.

Na kraju, zaključeno je da je veoma važna kvalitetna komunikacija između institucija (Ministarstava i Agencija) kako bi se kreirao okvir kojim će se kroz zajedničke aktivnosti unapređivati kvalitet visokog obrazovanja u nacionalnim okvirima a koji će onda moći da odgovori izazovima i zahtjevima Evropskog prostora visokog obrazovanja.

 

Font Resize