Aktuelnosti

Srećna Nova godina i božićni praznici!

Tokom 2023. godine, Agencija je sprovela postupak akreditacije i odobrila izdavanje sertifikata za pet studijskih programa, dok je reakreditovana jedna ustanova visokog obrazovanja. Tri akreditovana programa na engleskom jeziku govore u prilog činjenici da su ustanove visokog obrazovanja shvatile potrebu za otvaranjem prema evropskom prostoru visokog obrazovanja, jačanju svojih nastavnih kapaciteta, stvaranju uslova za unapređenje nastavnih procesa ali i jačanju internacionalizacije kroz pružanje nastavnih programa studentima i izvan granica države.

Nakon završenog prvog ciklusa institucionalnih evaluacija, unaprijedili smo pravila i obrasce za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja. Iako je crnogorski sistem visokog obrazovanja znatno manji u odnosu na zemlje u regionu, poštujući različitosti između samih ustanova a istovremeno imajući u vidu nacionalnu regulativu, nova pravila i obrasci omogućiće ustanovama da dodatno usmjere svoje kapacitete na unapređenje kvaliteta ali i unaprijediti sami postupak evaluacije.

Uz podršku kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i u saradnji sa Etičkim komitetom, organizovali smo dva okrugla stola i realizovali pilot evaluaciju dopunskog standarda o akademskom integritetu. Pilot evaluacija je imala višestruke koristi – za ustanove, da dobiju ocjenu ispunjenosti dopunskog standarda koji će se evaluirati u narednoj institucionalnoj evaluaciji i za Agenciju, da dobijemo informacije da li su standard i potrebni dokazi dovoljno jasni ustanovama prilikom pripreme materijala sa evaluaciju.

Jačali smo saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama, sa ciljem razmjene iskustva, definisanja izazova i trendova, ali i kreiranja zajedničkih okvira za unapređenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.

Rezimirajući aktivnosti u prethodnoj godini, već smo napravili planove za narednu godinu. Pored redovnih postupaka evaluacija, jedan od važnijih ciljeva Agencije je jačanje internacionalizacije, kroz učešće u projektima, unapređenje standarda i procedura, kao i prilagođavanje i primjenu evropskih preporuka u procesu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja. Osim toga, planiramo i da jačamo saradnju sa našim partnerima na ustanovama visokog obrazovanja, da radimo na većoj uključenosti stejkholdera u procesima unapređenja procedura, jačanju internih kapaciteta i većem dijeljenju znanja i iskustva u oblasti obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Srećna Nova godina i božićni praznici!

Goran Danilović
Direktor Agencije za kontrolu i
obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Font Resize