Aktuelnosti

Šta smo uradili do sada – šta ćemo uraditi

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) od osnivanja do kraja prvog kvartala 2022. godine sprovela je postupke akreditacije preko 80 studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja, reakreditovala gotovo sve privatne visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, okupila i angažovala značajan broj eksperata koji su učestvovali u postupcima evaluacija, i aktivno učestvovala u projektima u oblasti visokog obrazovanja. Iako je veliki dio ovih aktivnosti realizovan u periodu od osnivanja do kraja 2021. godine, polugodišnji period koji je iza nas karakterišu značajna unapređenja u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i to u postupcima akreditacije studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja u oblasti visokog obrazovanja, reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, povećanja broja zaintersovanih eksperata za učešće u postupcima evaluacija, većoj dostupnosti informacija i sl.

Efikasne i jasne procedure u cilju obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja

U postupcima evaluacija studijskih programa, programa cjeloživotnog učenja i institucija visokog obrazovanja, Agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je akcenat stavila na povećanje efikasnosti realizacije postupaka, kako sa aspekta unapređenja kvaliteta izbora komisija za akreditaciju i samog izvještavanja u postupku evaluacije programa tako i sa aspekta vremena trajanja postupaka. Iako je podzakonskim aktima navedeno da se postupak akreditacije okončava u roku ne dužem od 6 mjeseci, uz jasne procedure i efikasno planiranje ali i poštovanje rokova definisanih podzakonskim aktima, svi zahtjevi za akreditaciju studijskih programa koje je Agencija primila posljednjih 6 mjeseci, okončani su za manje od 4 mjeseca. Ovo povećanje efikasnosti je naročito značajno imajući u vidu da su postupci akreditacije ranije trajali između 5 i 6 mjeseci, a nerijetko i duže.

Akreditacija studijskih programa  i programa cjeloživotnog učenja 

U posljednjih 6 mjeseci, Agencija je odobrila akreditaciju četiri studijska programa, a odbila akreditaciju jednog studijskog programa. U toku je postupak akreditacije jednog studijskog programa doktorskih studija. Akreditovana su dva programa cjeloživotnog učenja u oblasti visokog obrazovanja koji su razvijeni kroz Erasmus+ projekat „Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje – IESP“ u kojem je jedan od partnera i Agencija.

Reakreditacija institucija visokog obrazovanja

Zakon o visokom obrazovanju propisuje da se reakreditacija institucija visokog obrazovanja sprovodi svakih pet godina. U posljednjih 6 mjeseci, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je odobrila reakreditaciju jedne a u toku su postupci reakreditacije dvije institucije visokog obrazovanja.

Reakreditacija Univerziteta Crne Gore 

Jedan od najvećih i najobuhvatnijih postupaka reakreditacije u sistemu viskog obrazovanja Crne Gore je postupak reakreditacije državnog Univerziteta koji je u toku. Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je sredinom marta primila zahtjev za reakreditaciju ove viskoškolske ustanove koja broji 19 organizacionih jedinica. U cilju efikasnog sprovođenja postupka reakreditacije, početkom marta donijet je plan reakreditacije koji jasno definiše sve procedure postupka, od prijema zahtjeva, načina komunikacije, izbora i strukture komisije, i sl. U skladu sa planom, angažovana su 54 eksperta sa liste eksperata, koji su potpisali izjave o nepostojanju konflikta interesa i nakon prijema materijala započeli postupak evaluacije. Od ukupnog broja angažovanih eksperata u ovom postupku, 88,9% čine eksperti iz regiona – Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Makedonija dok 11,1% čine eksperti iz Crne Gore. U postupku učestvuje i 6 koordinatora iz reda zaposlenih koji koordiniraju evaluacijom organizacionih jedinica po pripadnosti naučnim oblastima, odnosno evaluacijom Univerziteta Crne Gore.

Izborom ovakve strukture ekspertske komisije koja će u procesu evaluacije primjenjivati hibridni model, a koji podrazumijeva da svi članovi ocijene sve kriterijume i posebno elaboriraju nekoliko standarda iz svoje oblasti ekspertize, obezbijediće se visok nivo odgovornosti i kvaliteta u pripremi izvještaja i predlogu reakreditacionog stava.

Ekspertske komisije su u definisanom roku dostavile zahtjeve za dopunama kao i plan posjeta po organizacionim jedinicama, koje je Agenicja proslijedila Univerzitetu Crne Gore. U narednom periodu se očekuje dostavljanje dopune materijala od strane Univerziteta, realizacija posjeta u procesu evaluacije, dostavljanje konačnih izvještaja u vezi evaluacije organizacionih jedinica nakon realizovanih posjeta. Posljednja faza postupka će obuhvatiti stastanke komisije sa rukovodstvom ustanove i pripremu finalnog izvještaja uz definisanje reakreditacionog stava.

Presudna uloga eksperata u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je u prethodnih šest mjeseci intenzivno radila na unapređenju procedura u vezi izbora i objavljivanja lista eskperata, povećanju transparentnosti u vezi kriterijuma na osnovu kojih se biraju eksperti koji će učestvovati u komisijama za evaluaciju, kao i većoj promociji Agencije na institucijama visokog obrazovanja u zemljama u regionu. Na početku 2022. godine, Agencija je definisala plan objavljivanja poziva za prijavu eksperata za 2022. godinu koji je precizirao rokove za zaključenje i objavljivanje liste, institucije kojima se šalju pozivi i sl.

Rezultati navedenih aktivnosti su sadržani u sljedećem:

 • Od decembra 2021. godine, zaključene liste eksperata koji ispunjavaju kriterijume definisane javnim pozivom su javno dostupne na web sajtu Agencije.

 • Broj eskperata se za pola godine udvostručio. Preciznije, u posljednjih šest mjeseci, broj eksperata koji su se prijavili (i koji se nalaze na listi) je 187 (predstavnici akademske zajednice, studenata i privrednika) što čini skoro 44% ukupnog broja eksperata.

 • Od svih prijavljenih eksperata, predstavnika akademskog osoblja, u 2022. godini, preko 90% je iz zemalja regiona (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i sl.) a nešto više od 8% je iz Crne Gore.

 • Liste se zaključuju i ažuriraju na kraju svakog kvartala i javno su dostupne na web stranici Agencije (objavom u kategoriji Aktuelnosti i na stranici Lista eksperata).

 • Unaprijeđena je komunikacija sa ekspertima koje predstavnici Agencije informišu u vezi prijema prijave, kao i rezultata formalne provjere po osnovu javnog poziva.

Projekti, saradnja, edukacija

Unapređenje kapacita i sticanje znanja u oblasti visokog obrazovanja, osim kroz tekuće aktivnosti, Agencija realizuje kroz učešće u projektima. Projekti su usmjereni unapređenje inicijativa i aktivnosti proisteklih iz nadležnosti Agencije među kojima su: usklađenost standarda za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja sa Evropskim standardima i smjernicama, predlaganje mjera za unapređenje visokog obrazovanja, jačanje kapaciteta kroz kontinuiranu edukaciju zaposlenih u Agenciji i sl. Do kraja 2021. godine, Agencija je aktivno učestvovala u projektima (čija je realizacija započela i prije 2021. godine):

 1. Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje (Fostering internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Stategic Planning – IESP)

 2. Projekat razmjene zaposlenih u organizaciji Sekretarijata za praćenje Bolonjskog procesa (Staff mobility project, Bologna follow-up group – BFUG)

 3. Kvalitetno obrazovanje za sve (Quality education for all)

 4. Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore (Integration of key competences into the education system of Montenegro)

 5. Podrška evropskim agencijama u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica (Support to European QA agencies in meeting the ESG – SEQA ESG)

 6. Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta (Better academic qualifications through quality assurance – BAQUAL)

 7. Mikro-kvalifikacije povezane sa ključnim bolonjskim obavezama (Micro credentials related to the key obligations of Bologna – MICROBOL)

 8. Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori (Building capacities for the implementation of dual education in higher education in Montenegro – DUALMON)

 9. Jačanje autonomije i povećanje odgovornosti i transparentnosti univerziteta Zapadnog Balkana (Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities – STAND)

Kako je riječ o projektima koji imaju imaju već prethodno definisanu strukturu, dinamiku, precizirane nadležnosti i sl. , Agencija je i u prethodnih pola godine svoje aktivnosti relizovala u skladu sa preuzetim obavezama. Aktivnosti su obuhvatile postupke akreditacije programa definisanih projektnim aktivnostima, aktivno učešće u izradi predloga novih standarda i kvalifikacija, novih modela obrazovanja u oblasti visokog obrazovanja kao što je dualno obrazovanje i sl.

Pored realizacije projektnih zadataka, u prethodnih pola godine zaposleni u Agenciji su prisustvovali obukama i edukacijama koje su organizovale Agencije iz regiona, projektni partneri, međunarodne Agencije koje se bave pitanjima obezbjeđenja kvaliteta i sl.

U prethodnih pola godine, pored nastavka saradnje sa drugim Agencijama iz regiona kroz razmjenu iskustva i korišćenje stručne ekspertize,  dogovorena je saradnja sa Italijanskom Agencijom koja se bavi obezbjeđenjem kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja. Sporazum o saradnji sa Italijanskom Agencijom će biti potpisan do kraja juna 2022. godine.

Agencija se takođe odazvala pozivu partnerskih institucija iz regiona i prihvatila poziv za učešće u dva projekta koji imaju za cilj razvoj mikrokredencijala u visokom obrazovanju a koji postaju veoma značajna tema u Evropskm prostoru visokog obrazovanja. Riječ je o projektima Razvoj mikrokredencijala u visokom obrazovanju Zapadnog Balkana: Albanije, BiH i Crne Gore (MICROREG) i Mikrokredencijali za profesionalni razvoj nastavnika (MOOC).

Zakon o visokom obrazovanju

U skladu sa svojim nadležnostima, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je aktivno učestvovala u radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o visokom obrazovanju. Prepoznajući potrebu za kontinuiranim promjenama i unapređenjima u oblasti visokog obrazovanja, razvoju i usklađivanju standarda u skladu sa trendovima u oblasti visokog obrazovanja, Agencija je Ministarstvu nadležnom za oblast prosvjete dostavila svoje predloge koje je Ministarstvo prihvatilo a koji su se odnosili prije svega na adekvatno pozicioniranje Agencije u procesu kontrole i obezbjeđenja visokog obrazovanja.

Veća “vidljivost” Agencije 

Kroz redovno objavljivanje informacija i realizovanih aktivnosti Agencija želi da podigne svijest o značaju kvaliteta visokog obrazovanja ali i inicijativama koje sprovodi u tom procesu. Zato je unapređenje web sajta Agencije, kroz pristup da se korisnicima omogući veća informisanost i lakše i jednostavnije prikupljanje informacija jedna od aktivnosti na kojima je rađeno u prethodnih šest mjeseci. U tom smislu, urađena je ćirilična verzija web sajta kao i reorganizacija dijela sajta kako bi se obezbijedila veća vidljivost Registara akreditovanih studijskih programa, akreditovanih programa cjeloživotnog učenja, reakreditovanih institucija visokog obrazovanja i reakreditovanih studijskih programa.

Pored prethodnog, unaprijeđen je dio koji se odnosi i na informisanost u vezi procedura prijave i izbora ekspertskih komisija. Forme za prijavu eksperata su dopunjene formom za prijavu eksperata predstavnika privrede. Pored forme, potecijalni eksperti na web sajtu mogu naći i informacije o kriterijumima na osnovu koji se vrši izbor prijavljenih eksperata ali i informacije o kriterijumima na osnovu kojih se formiraju komisije, u zavisnosti od vrste postupka. U cilju povećanja transapretnosti, od decembra 2021. godine, Agencija je počela da objavljuje liste eksprata, koje se zaključuju nakon formalne provjere podnijetih prijava.

Značaj kontinuiteta u obezbjeđenju i unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja

Obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja kontinuirani proces koji ne prestaje završetkom postupka akreditacije odnosno reakreditacije. Riječ je o cikličnom procesu u kojem i institucije visokog obrazovanja i Agencija podjednako moraju da imaju aktivnu ulogu. Iako je u prethodnom periodu izostala ova komponenta kada je riječ o obezbjeđenju i potvrdi kvaliteta, Agencija je pripremila plan provjere realizacije preporuka svih akreditovanih studijskih programa. Imajući u vidu da je većina institucija visokog obrazovanja bila u obavezi da uskladi modele studiranja, Agencija će sprovesti provjeru realizacije svih preporuka koje su ekspertske komisije navele u toku postupaka a koje su sastavni dio izvještaja. Kako ovakva vrsta provjere do sada nije rađena, planom su obuhvaćeni svi studijski programi koji su akreditovani u periodu od 2019 do kraja 2021. godine.

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je do kraja 2021. godine sprovela reakreditaciju 10 ustanova visokog obrazovanja. Pravilima o reakreditaciji ustanova visokog obrazovanja, ustanove su bile u obavezi da dostave akcione planove za realizaciju preporuka navedenih u izvještajima o reakreditaciji u roku od 90 dana od dobijanja. Ova vrsta naknadne provjere nije do sada urađena, pa je Agencija, pored provjere realizacije preporuka akreditovanih studijskih programa, pripremila plan naknadne provjere realizacije preporuka reakreditovanih institucija visokog obrazovanja koji će realizovati u narednom periodu.

Iako je u posljednjih 6 mjeseci Agecija uspjela da ojača bazu eksperata koje angažuje u postupcima evaluacije, shvatajući značaj koji bi imalo uključivanje eksperata iz inostranstva u postupcima evaluacija, planirano je da se u sljedećem kvartalu promocija dodatno usmjeri u ovom pravcu. Ova inicijativa je naročito važna ako se ima u vidu sve veća internacionalizacija ustanova visokog obrazovanja koja kao posljedicu treba da ima i veću dolaznu mobilnost stranih studenata na institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori. To sa druge strane zahtijeva prilagođavanje i kreiranje novih studijskih programa na engleskom jeziku. Osim toga, mnoge institucije visokog obrazovanja, kroz različite projekte u kojima učestvuju, već rade na razvoju studijskih programa kroz partnerstvo sa institucijama visokog obrazovanja iz inostranstva, što će zahtijevati i angažovanje međunarodnih eksperata u postupcima evaluacija.

v.d. direktora Agencije

Goran Danilović

Font Resize