Aktuelnosti

Studijska posjeta u okviru projekta BAQUAL održana u Španiji

Tema: razmjena iskustva imeđu dva sistema visokog obrazovanja i unaprjeđenje znanja iz oblasti usavršavanja nastavnika

Datum: 25-27. jula 2022. godine

U skladu sa planiranim projektnim aktivnostima,  a u cilju unaprjeđenja znanja iz oblasti nastavničkih kompetencija i kreiranja programa cjeloživotnog učenja, realizovana je studijska posjeta španskim ustanovama koje se bave ovom tematikom. Studijska posjeta je realizovana u okviru 3 institucije:

  1. AQUIB – agencija za obezbjeđenje kvaliteta.
  2. IRIE – institut za istraživanje u oblasti obrazovanja i inovacije na polju edukacije i treninga
  3. University of the Balearic Islands.

Posjete pomenutim institucijama realizovane su u cilju razmjene iskustava između dva sistema visokog obrazovanja, kao i u cilju prezentacije aktivnosti i rezultata postignutih u okviru projekta BAQUAL.

Tokom posjete AQUIB-u, istaknute su ključne tačke koje je potrebno unaprijediti kako bi se dostigao nivo kvaliteta koji je predviđen Evropskim prostorom visokog obrazovanja (EHEA). Predstavnica BAQUAL je imala priliku da se upozna sa REACU ili španskom mrežom za kvalitet u oblasti visokog obrazovanja koju čine jedna nacionalna agencija i 10 autonomnih agencija u Španiji. Ono što je za nas bili posebno zanimljivo jeste činjenica da AQUIB pored redovnih aktivnosti evaluacije sprovodi i aktivnosti akreditacije akademskog osoblja, čime se donose odluke o dodjeli beneficija/nagrada akademskom osoblju za izuzetan rad, a u skladu sa principima koje je AQUIB utvrdio. Pomenuta aktivnost može predstavljati dobru praksu koja bi se mogla primijeniti i u našoj zemlji, a naročito u kontekstu unaprjeđenja nastavničkih kompetencija. Kada je u pitanju španski nacionalni okvir kvalifikacija – MECES, predstavnici AQUIB-a su nas informisali da se on konstantno razvija i unaprjeđuje.

Tokom posjete IRIE institutu, predstavljen je godišnji plan po kome se sprovodi usavršavanje nastavnika u visokom obrazovanju na španskim ustanovama. Kursevi koji se sprovode orjentisani su na: razvoj digitalnih kompetancija, upravljanje socijalnim i komunikacijskim vještinama, unaprjeđenje vještina prezentovanja i podizanja interesovanja studenata, kreiranje video prezentacija, akademski integritet, pripremu akademskog osoblja za postupke akreditacije, podršku u publikaciji naučnih radova, kreiranje SPSS baza, korišćenje digitalnih učionica, kreiranje digitalnih upitnika i sl. Pomenuti kursevi naišli na izuzetno visok odziv od strane akademskog osoblja, a naročito su interesantni među asistentima i mladim naučnicima. Narednog dana, tokom posjete „University of the Balearic Islands“ prezentovan je primjer kursa za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija koji se sprovodi na ovoj ustanovi u saradnji sa IRIE institutom i koji nosi 16 ECTS kredita.

Sve tri institucije su iskazale interesovanje za projekat BAQUAL i razvoj stručne kvalifikacije koji je njime predviđen, a naročito za sprovedene ankete o nastavničkim kompetencijama i njihov koncept.

U konačnom, trodnevna studijska posjeta je u potpunosti ispunila očekivanja, a stečeno iskustvo će biti od velikog značaja za realizaciju sličnog kursa za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u Crnoj Gori.

 

Font Resize