Поступак акредитације

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА


 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 1.  Установа високог образовања подноси Захтјев за акредитацију студијског програма са пратећом документацијом (Образац захтјева за акредитацију основних и мастер студија | Образац захтјева за акредитацију докторских студија | Образац захтјева за акредитацију студија на енглеском језику | Образац захтјева за акредитацију студија на даљину).
 2. Агенција именује координатора (запосленог из Агенције) који провјерава формално испуњење захтјева (у року од 5 дана од дана подношења захтјева).
 3. Установа високог образовања подноси попуњени Захтјев за акредитацију, позитивно мишљење Савјета за квалификације и доказ о уплати административне таксе. Ако установа није поднијела комплетан захтјев, координатор тражи допуну или отклањање недостатака (у року од 8 дана).
 4. Када је пријава комплетна, формира се Комисија за акредитацију, која ће процијенити захтјев за акредитацију.
 5. Актом о образовању Комисије уређују се састав, задаци и друга питања од значаја за рад Комисије. Ближи начин рада и одлучивање Комисије регулисан је Пословником о раду Комисије за акредитацију студијског програма.
 6. Прије почетка рада Комисије, координатор обавјештава предсједника и чланове Комисије о поступцима, роковима и припреми извјештаја о акредитацији студијског програма.
 7. Комисија, на основу Захтјева за акредитацију и друге достављене документације, припрема Извјештај о акредитацији са приједлогом да се студијски програм акредитује/неакредитује и доставља га Агенцији (у року од 30/60 дана од дана формирања комисије, у зависности од броја студијских програма који су предмет акредитације). (Образац извјештаја за акредитацију основних и мастер студија | Образац извјештаја за акредитацију докторских студија | Образац извјештаја за акредитацију студија на енглеском језику | Образац извјештаја за акредитацију студија на даљину)
 8. Координатор провјерава да ли су сви чланови Комисије оцијенили све акредитационе стандарде у Извјештају о акредитацији (у року од 5 дана). Агенција може вратити извјештај о акредитацији Комисији на побољшање или донијети одлуку о акредитацији.
 9. Комисија је дужна да побољша и преда Агенцији коначни Извјештај о акредитацији са акредитационим ставом (у року од 7 дана).
 10. Агенција шаље коначни Извјештај о акредитацији установи високог образовања (у року од 7 дана).
 11. Установа високог образовања је дужна да се изјасни о подацима наведеним у Извјештају о акредитацији (у року од 15 дана).
 12. Агенција шаље Комисији изјаву установе високог образовања (у року од 3 дана). Комисија је дужна да одговори на све примједбе установе (у року од 7 дана).
 13. На основу Извјештаја о акредитацији студијског програма, Агенција (директор) издаје Сертификат о акредитацији студијског програма, тј. доноси одлуку о одбијању захтјева о акредитацији (у року од 8 дана). Заједно са Сертификатом о акредитацији, односно одлуком о одбијању захтјева за акредитацију, Агенција шаље установи високог образовања извјештај о акредитацији студијског програма.

 

АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

 1. Установа високог образовања подноси Захтјев за акредитацију програма цјеложивотног учења са пратећом документацијом. Уз Захтјев за акредитацију програма цјеложивотног учења, подноси се елаборат посебног програма усавршавања (Правила о поступку акредитације програма цјеложивотног учења).
 2. Агенција именује координатора (запосленог из Агенције) да провјери формално испуњење захтјева (у року од 8 дана од дана подношења захтјева).
 3. Уколико је захтјев неуредан, након пријема обавјештења, установа је дужна да отклони недостатке (у року од 15 дана).
 4. Уколико установа у року отклони утврђене недостатке, сматраће се да је захтјев био уредан од дана подношења. Уколико установа не отклони утврђене недостатке у року, Агенција ће донијети рјешење којим се одбија предметни захтјев. На захтјев установе рок се може продужити највише за 15 дана, након чега се сматра, у случају недостављања уредног захтјева, да је установа одустала од истог.
 5. Агенција образује посебну комисију као експертско тијело која треба да оцијени поднијети Захтјев. Комисију чине најмање три члана, који се бирају са листе експерата од стране Агенције.
 6. Комисија има задатак да сачини и координатору достави Извјештај о акредитацији посебног програма усавршавања (у року од 15 дана).
 7. На основу приједлога експертске Комисије, Агенција најкасније у року од три мјесеца од дана подношења уредног захтјева доноси одлуку о акредитацији посебног програма усавршавања на основу које издаје сертификат или рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију.
 8. Одлуку или рјешење Агенција доставља установи са Извјештајем о акредитацији посебног програма усавршавања.
 9. На основу позитивне одлуке о акредитацији посебног програма усавршавања, Агенција установи издаје сертификат о акредитацији на период од најдуже пет година.
Font Resize