Pojmovnik

 

A | C | D | E | I | J | K | L | M | P | R | S
A
Akreditacija studijskih programa je proces kojim se postiže javno priznanje studijskog programa kroz ocjenu kvaliteta, usklađenosti sa potrebama tržišta rada, usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu. U postupku akreditacije posebno se provjerava konzistentnost, efektivnost i primjenljivost planiranog studijskog programa.

Asinhrona komunikacija je e-komunikacija studenta i nastavnika u vremenu koje svako pojedinačno bira. Ostvaruje se korišćenjem foruma, elektronske pošte, razmjene dokumenata, SMS-a i drugih alata;
Nazad na vrh

C
Crnogorski sistem prenosa kredita (CSPK) je proces koji omogućava da se ishodi učenja postignuti u jednom kontekstu mogu uvažiti u drugom kontekstu. Zasniva se na postupcima provjere, potvrđivanja i priznavanja i usklađen je sa Evropskim transferom kredita za visoko obrazovanje (ECTS) i za stručno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET);

Cjeloživotno učenje je sveukupna aktivnost učenja tokom života sa ciljem unapređivanja znanja, vještina i kompetencija u vezi sa ličnom, građanskom, društvenom perspektivom i/ili perspektivom zaposlenja. Obuhvata učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno,neformalno i informalno);
Nazad na vrh

D
Dopuna diplome (suplement) je javna isprava koja se prilaže uz određenu diplomu ustanove visokog obrazovanja radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija lica kome je diploma izdata, a koja je zasnovana na osnovnom modelu utvrđenom za jedinstveni Evropski prostor visokog obrazovanja;

Nazad na vrh

E
Evropski prostor visokog obrazovanja obuhvata ustanove visokog obrazovanja zemalja potpisnica Zajedničke deklaracije evropskih ministara visokog obrazovanja u Bolonji (1999);

ECTS je evropski sistem transfera kredita; Jedan ECTS kredit odnosi se na 30 sati rada studenata potrebnih za jednu ili više sljedećih aktivnosti: nastavu, učenje, praktični rad, pripremu i odbranu samostalnih radova, polaganja kolokvijuma i ispita; Studijski program je osnovna jedinica za klasifikaciju visokog obrazovanja sa definisanom strukturom i brojem ECTS kredita koja pojedincu obezbjeđuje ishode učenja potrebne za sticanje znanja, vještina i kompetencija za područje rada iz nivoa visokog obrazovanja definisanih u nacionalnom okviru kvalifikacija i izdavanje diplome;

Ekspert je lice koje posjeduje izuzetna znanja i vještine u određenoj oblasti ili predmetu u obimu koji je bitan u utvrđivanju činjenica,rješavanju problema ili razumijevanju situacija;

E-tutor je saradnik u nastavi koja vodi studente kroz cjelokupan proces učenja i najbliža je studentima. E-tutor treba da ima stručna znanja u oblasti koja je predmet izučavanja, kompetencije iz oblasti vaspitanja i kompetencije za kreiranje i realizaciju DL-a;

E – nastava obuhvata sistem aktivnosti studenta i nastavnika u nastavi podržan i oblikovan dostignućima informaciono-komunikacione tehnologije (elektronskim tehničkim rešenjima);

E – odeljenje (e-zajednica) je skup učesnika onlajn kursa, odnosno e-studenta između kojih se uspostavlja nastavna interakcija i različiti oblici kooperativnog i kolaborativnog učenja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva učenja;
Nazad na vrh

I
Integrisani studijski program predstavlja spoj osnovnih i master studija obima 300 ECTS kredita;

Instrukcioni dizajn je proces kreiranja e-kurseva u okviru koga se primjenjuju teorije učenja i teorije nastave, kao i različiti principi, metode i tehnike izvođenja nastave, a kojim se planiraju i razvijaju materijali za učenje i oblikuju procesi poučavanja i učenja u konkretnim nastavnim predmetima i nastavnim jedinicama (CARNet);
Nazad na vrh

J
Javno važeći studijski program je akreditovani studijski program;
Nazad na vrh

K
Kredit (kreditna tačka, poen, bod) je ključni element CSPK-a, koji se dodjeljuje pojedinim programima obrazovanja ili njihovim djelovima (kursevima/modulima/predmetima) kao i drugim oblicima obrazovanja, odnosno učenja (projekti, seminari, istraživački rad, rad na terenu rad u nastavi, rad kod kuće, seminarski rad, praktičan rad, rad u biblioteci i sl.) i oslikava količinu rada koju svaki od njih zahtijeva, u odnosu na ukupnu količinu koja je potrebna da se dostigne određeni obim kvalifikacija;

Kolaborativno e-učenje je filozofija e-učenja kao vrste interakcije i životnog stila osoba koje su odgovorne za svoje akcije, uključujući i poštovanje sposobnosti osoba sa kojima zajedno deluju (Panitz). Kolaborativno e-učenje ostvaruje se korišćenjem određenih e-tehnologija (na primjer: Wiki tehnologija);

Kooperativno e-učenje je učenje u okviru koga e-studenti postižu određene rezultate i zajedničke ciljeve putem zajedničkog rada članova grupe koji su ravnopravni, odnosno članova e-odeljenja. Kooperacija se odnosi na tehnike postizanja ciljeva zajedničkim radom, a u procesu učenja obuhvata tehnike rada u odeljenju i u direktnoj nastavi (licem u lice), i u e-nastavi. Kooperativno e-učenje je operacionalizovana struktura učenja;
Nazad na vrh

L
Licenciranje je potupak kojim se utvrđuje vrsta ustanove, akreditovani studijski programi, maksimalni broj studenata koji se mogu upisati na pojedine studijske programe, nivoi obrazovanja i diplome koje se stiču na ustanovi. Rješenje o licenciranju donosi Ministarstvo i objavljuje u “Službenom listu Crne Gore”.
Nazad na vrh

M
Modul je funkcionalna cjelina kojim se definišu ishodi učenja, ciljevi, metode i sadržaj nastave, kao i uslovi koje student treba da ispuni da bi pristupio modulu;
Nazad na vrh

P
Program cjeloživotnog učenja je dio studijskog programa, odnosno modul, sa definisanom strukturom koja obezbjeđuje ishode učenja za sticanje kompetencija i izdavanje sertifikata za obavljanje povezanih zadataka u područjima rada iz djelatnosti visokog obrazovanja definisanih u nacionalnom okviru kvalifikacija;
Nazad na vrh

R

Reakreditacija ustanova visokog obrazovanja je proces kojim se postiže javno priznanje studijskog programa kroz ocenjenu kvaliteta, usklađenosti sa potrebama tržišta rada, usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim rogramima u inostranstvu programa. Cilj reakreditacije je da se utvrdi da li ustanova visokog obrazovanja koja se vrednuje zadovoljava evropske standarde i smjernice za obezbeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i ima potencijal za unaprjeđenje.
Nazad na vrh

S
Studije na daljinu (Distance Learning – DL) koriste mogućnosti savremene informaciono-komunikacione tehnologije (ICT tehnologije) za nastavni proces i komunikaciju između učesnika u obrazovanju. ICT koncept ne ograničava nijedan od aktuelnih preduslova za organizaciju nastavno-obrazovanog procesa;

Scenario e-nastave/e-kursa je priprema e-nastave/e-kursa kojom se određuju aktivnosti studenta, aktivnosti nastavnika i redosled i povezanost tih aktivnosti, ciljevi i ishodi, postupci evaluacije;

Sinhrona komunikacija u e-nastavi/onlajn kursevima je komunikacija učesnika kursa i e-nastavnika u realnom vremenu (istovremeno). Ostvaruje se organizovanjem pričaonica, korišćenjem tehničke podrške (veb kamere, mikrofoni, telefoni), video-konferencijskom komunikacijom;

Sistem za elektronsko učenje je kompleksni sistem koji uz tehnološke komponente (infrastrukturu) uključuje i niz organizacionih, administracionih i instrukcionih komponenti za učenje na daljinu.

Sistem za upravljanje elektronskim učenjem (LMS-Learning Management System), okruženje za elektronsko učenje (VLE) je softver koji omogućava servise za isporuku obrazovnog sadržaja, kolaboracije, praćenja aktivnosti studenta i ocjenjivanja znanja, kao i druge oblike podrške elektronskom učenju.
Nazad na vrh

Font Resize