Ustanove visokog obrazovanja

Visoko obrazovanje u Crnoj Gori se ostvaruje na ustanovama visokog obrazovanja, koje su licencirane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Pomenuti Zakon je precizirao da ustanove visokog obrazovanja mogu biti univerzitet, fakultet, umjetnička akademija i visoka škola, te da se mogu osnovati kao javne ili privatne ustanove.

Jedan od uslova koji ustanova visokog obrazovanja treba da obezbijedi kako bi ispunila kriterijume definisane Zakonom o visokom obrazovanju u vezi sa osnivanjem i obavljanjem djelatnosti  je posjedovanje sertifikata o akreditaciji koji izdaje AKOKVO (član 23 Zakona o visokom obrazovanju, stav 1, alineja 1).

U Crnoj Gori visoko obrazovanje se ostvaruje na ukupno 7 ustanova visokog obrazovanja, i to na 4 univerziteta i 3 samostalna fakulteta.

Trenutno se realizuje ukupno 278 studijskih programa po modelu (3+2+3) na svim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Od ukupnog broja studijskih programa,  42% se izvodi  na osnovnim studijama (116), 43% na master (126) i 15% na doktorskim (36). Analizom trenda u okviru posljednjih deset godina, u prosjeku, godišnji broj upisanih studenata na svim nivoima studija iznosio je oko 24.500, a diplomiranih oko 4800.

Najveći broj studijskih programa, njih 168 realizuje se na Univerzitetu Crne Gore, i to u okviru 18 fakulteta i jedne umjetničke akademije. Time udio studijskih programa koji se izvodi na Univerzitetu Crne Gore, u okviru cjelokupnog sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori, čini 60%.

Preostalih 40% studijskih programa realizuje se na 3 privatna univerziteta, 2 privatna  fakulteta, kao i u okviru jednog državnog fakulteta.

Broj upisanih studenata na svim nivoima studija u studijskoj 2022/2023. godini je 21 177, od čega:

  • Broj upisanih studenata na osnovnim studijama je 16 883;
  • Broj upisanih studenata na postdiplomskim studijama (specijalističke studije i magistarske/master studije) je 4 166;
  • Broj upisanih studenata na doktorskim studijama je 128.

(izvor: Monstat)

Broj diplomiranih studenata u 2022. godini je 3724, od čega:

  • Broj diplomiranih studenata na osnovnim studijama je 2430;
  • Broj diplomiranih studenata na postdiplomskim studijama (specijalističke studije i magistarske/master studije) je 1267;
  • Broj diplomiranih studenata na doktorskim studijama je 27.

(izvor: Monstat)

Od ukupnog broja upisanih studenata u studijskoj 2022/2023. godini, njih čak 70% je upisalo studije na Univerzitetu Crne Gore.

Od ukupnog broja diplomiranih studenata u 2022. godini, njih 60% je diplomiralo takođe na Univerzitetu Crne Gore.

Studijski programi koji se izvode na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori prolaze kroz eksterno obezbjeđenje kvaliteta koje sprovodi AKOKVO, i to kroz tri vrste procedura: akreditacija studijskih programa, reakreditacija ustanova visokog obrazovanja i akreditacija programa cjeloživotnog učenja.

Od svog osnivanja AKOKVO je realizovala:

  • akreditacije studijskih programa (88);
  • reakreditacije ustanova visokog obrazovanja (13);
  • akreditacije programa cjeloživotnog učenja (4).
USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI, mart, 2024.
Univerzitet Crne Gore – UCG
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Ekonomski fakultet 8 25. jul 2022.
Arhitektonski fakultet 1 25. jul 2022.
Biotehnički fakultet 13 25. jul 2022.
Elektrotehnički fakultet 10 25. jul 2022.
Fakultet dramskih umjetnosti 7 25. jul 2022.
Fakultet likovnih umjetnosti 8 25. jul 2022.
Fakultet političkih nauka 8 25. jul 2022.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 5 25. jul 2022.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo 4 25. jul 2022.
Filološki fakultet 16 25. jul 2022.
Filozofski fakultet 22 25. jul 2022.
Građevinski fakultet 5 25. jul 2022.
Mašinski fakultet 8 25. jul 2022.
Medicinski fakultet 10 25. jul 2022.
Metalurško-tehnološki fakultet 9 25. jul 2022.
Muzička akademija 4 25. jul 2022.
Pomorski fakultet Kotor 8 25. jul 2022.
Pravni fakultet 6 25. jul 2022.
Prirodno-matematički fakultet 17 25. jul 2022.
Centar za interdisciplinarne studije 2 25. jul 2022.
Univerzitet Donja Gorica- UDG
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet pravnih nauka 2 15.oktobar 2020.
Fakultet primijenjene nauke 2 01.jun 2022.
Fakultet umjetnosti 3 15.oktobar 2020.
Fakultet za dizajn i multimediju 4 15.oktobar 2020.
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 8 15.oktobar 2020.
Fakultet za kulturu i turizam 5 15.oktobar 2020.
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju 3 15.oktobar 2020.
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 3 15.oktobar 2020.
Fakultet za sportski menadžment 1 15.oktobar 2020.
Filološki fakultet 2 28.avgust 2023.
Humanističke studije 4 15.oktobar 2020.
Politehnika 3 15.oktobar 2020.
Univerzitet Mediteran
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet vizuelnih umjetnosti 4 16. jul 2019.
Fakultet za ekonomiju i biznis 10 16. jul 2019.
Fakultet za informacione tehnologije 3 16. jul 2019.
Fakultet za strane jezike 3 16. jul 2019.
Fakultet za turizam 5 16. jul 2019.
Pravni fakultet 8 16. jul 2019.
Univerzitet Adriatik
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet za biznis i turizam Budva 1 04. avgust 2020.
Fakultet za mediteranske poslovne studije 3 24. jul 2020.
Fakultet za menadžment Herceg Novi 1 07. septembar 2020.
Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo 6 29. maj 2019.
Fakultet za saobraćaj i komunikacije 2 29. jul 2020.
Fakultet HEC 2 31. januar 2024.
Pomorski fakultet Bar 2 24. jul 2020.
Samostalni fakulteti
Fakultet Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet za crnogorski jezik i književnost 2 29.jul 2019.
Fakultet za državne i evropske studije 3 02. decembar 2019.
Fakultet za poslovni menadžment Bar 3 22. april 2019.

 

Font Resize