Postupak reakreditacije

 1. Ustanova visokog obrazovanja podnosi Zahtjev za reakreditaciju ustanove visokog obrazovanja sa pratećom dokumentacijom (Obrazac za izvještaj o samoevaluaciji sa kriterijumima).
 2. Agencija imenuje koordinatora (zaposleni u Agenciji) da provjeri formalnu ispunjenost zahtjeva (u roku od 10 dana od dana podnošenja). Ako ustanova nije podnijela kompletan zahtjev sa dokazom o uplati administrativne takse, koordinator zahtijeva dopunu ili otklanjanje nedostataka (u roku od 8 dana).
 3. Kada je prijava kompletirana, formira se ekspertska Komisija koja ocjenjuje Zahtjev za reakreditaciju (na prijedlog koordinatora, u roku od 5 dana). Komisiju obrazuje direktor Agencije (najmanje 5 eksperata za reakreditaciju Univerziteta i najmanje 3 eksperta za reakreditaciju drugih institucija).
 4. Agencija dostavlja ustanovi odluku o imenovanju članova Komisije, radi davanja mišljenja. Ustanova je dužna da dostavi mišljenje o odluci o obrazovanju komisije (u roku od 3 dana). Ako ustanova dostavi negativno mišljenje, a Agencija to smatra opravdanim, Agencija će imenovati novu Komisiju za reakreditaciju.
 5. Komisija, na osnovu Pravila o postupku reakreditacije ustanove visokog obrazovanja, procjenjuje zahtjev za reakreditaciju, priprema preliminarni Izvještaj – Obrazac za izvještaj o reakreditaciji sa uputstvom i (zajedno sa koordinatorom) posjećuje ustanovu.
 6. Nakon pregleda svih dokumenata i direktnog uvida u rad ustanove tokom posjete, Komisija priprema nacrt Izvještaja o reakreditaciji institucije i šalje ga ustanovi. Ustanova može da podnese komentare i sugestije na nacrt (u roku od 8 dana).
 7. Komisija priprema i podnosi konačan Izvještaj (koji potpisuju svi članovi), sa preporukom da se ustanova reakredituje/ ne reakredituje, Agenciji (u roku od 30 dana od posjete).
 8. Agencija šalje konačan Izvještaj o reakreditaciji sa reakreditacionim stavom ustanovi kako bi dala svoje komentare i sugestije (u roku od 8 dana).
 9. Agencija može vratiti Izvještaj o reakreditaciji Komisiji na unaprjeđenje ili donijeti odluku o reakreditaciji.
 10. Komisija je dužna da unaprijedi i preda Agenciji konačni Izvještaj o reakreditaciji sa reakreditacionim stavom (u roku od 8 dana).
 11. Agencija (direktor) donosi odluku u vezi sa Zahtjevom za reakreditaciju na osnovu konačnog Izvještaja o reakreditaciji (u roku od 8 dana). Agencija obavještava ustanovu o Odluci o reakreditaciji.
 12. Agencija izdaje Sertifikat o reakreditaciji ustanovi na osnovu Odluke o reakreditaciji.
Font Resize