Istraživanje

Agencija vrši istraživanja o sistemu visokog obrazovanja, a rezultati njihove analize predstavljaju osnovu za predlaganje mjera za unaprjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Osnove za istraživanja su:

  1. Postupci akreditacije i reakreditacije koji, filtriranjem podataka, prestavljaju osnovu za analize o unutrašnjem i spoljašnjem obezbjeđenju kvaliteta, kao i kvalitetu rada Agencije, ali i svih analitički interesantnih tema koje jedan postupak može da proizvede;
  2. Istraživački projekti koji su rezultat potrebe sistema obezbjeđenja kvaliteta za odgovarajućim mjerama, a koji će u svojoj osnovi imati kvantitativne i kvalitativne analize sistema visokog obrazovanja, kao i njegove uzročno–posljedične veze sa ostalim nacionalnim i međunarodnim odnosnim sistemima;
  3. Ad hoc analize podataka o sistemu obezbjeđenja kvaliteta i visokom obrazovanju.
Font Resize