Projekti

Projekti u toku

Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori (DUALMON) je Erasmus+ projekat koji je započeo sa realizacijom u januaru 2021.godine, a koji za cilj ima razvoj pravnog okvira i generičkog modela dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju. Uvođenjem dualnog obrazovanja podržaće se tražnja i interesi kako učenika tako i kompanija. Pored toga, projekat će rezultirati preporukama za ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori, a koje će biti usmjerene ka rješavanju ovog problema. Koordinator projekta je Univerzitet u Novom Sadu iz Srbije, a partneri iz Crne Gore su pored AKOKVO, Ministarstvo prosvjete i Privredna komora, kao i sljedeće kompanije: Voli, Telekom, Montenegro Stars Hotels i Crnogorska plovidba.

Mikro-kredencijali za profesionalni razvoj nastavnika (CRED4TECH) je Erasmus+ projekat koji će trajati od 2023. do 2026.godine sa zadatkom koji podrazumijeva razvoj novih ili unapređenje postojećih kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja. AKOKVO će biti u obavezi da u skladu sa svojim potrebama definiše vrstu kvalifikacije koja će se razvijati, kao i da formira nacionalne radne grupe koje će se baviti njenom implementacijom. Ciljevi definisani ovim projektom su smanjenje nedostataka u profesionalnom razvoju nastavnika kroz učenje i unapređenje kompetencija i osnivanje različitih MOOC (Massive Open Online Course) kratkih programa obuke, kako bi nastavno osoblje imalo bolje prilike za dalji profesionalni razvoj. Konzorcijum CRED4TEACH projekta se sastoji od 15 institucija iz 7 zemalja: Albanija, Estonija, Njemačka, Crna Gora, Portugal, Turska i Ukrajina.

Promovisanje internacionalizacije visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori kroz izgradnju kapaciteta za studijske programe na engleskom jeziku  (ME-Study in English) je Erasmus+ strukturni projekat koji je otpočeo sa implementacijom u martu 2024.godine. Projekat je usmjeren ka izgradnji kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (Ersmus+ CBHE). Cilj projekta je unapređenje procesa internacionalizacije institucija visokog obrazovanja u Crnoj Gori koji će kao krajnji rezultat imati povećanje broja studijskih programa na engleskom jeziku, a samim tim i veće učešće gostujućih profesora sa EU univerziteta u izvođenju nastave na ovim programima, kao i povećanje broja upisanih stranih studenata. Projekat  ME-Study in English će omogućiti potpuniju integraciju crnogorskih univerziteta u Evropski prostor visokog obrazovanja. Uloga AKOKVO je unaprjeđenje zakonodavnog okvira prenošenjem vrijedne prakse iz Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) u ovom području, njegovanje dijaloga među učesnicima u sistemu visokog obrazovanja kroz organizaciju više radionica, kao i kroz učestvovanje u istraživanju potreba tržišta kada su u pitanju studije na engleskom jeziku.

Završeni projekti

Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje (IESP) je Erasmus+ projekat kojim je koordinirao Univerzitet Crne Gore. Projekat je bio usmjeren ka unapređenju međunarodne konkurentnosti i vidljivosti crnogorskih univerziteta kroz pružanje optimalnog modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije uključujući: Strategiju internacionalizacije sa akcionim planovima, prateću dokumentaciju za internacionalizaciju, internacionalizaciju istraživanja i inovacija, međunarodnu mobilnost osoblja i studenata, međunarodno umrežavanje i ocjenu kvaliteta internacionalizacije. AKOKVO je pružila podršku izradi Strategije internacionalizacije ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, i uspješno sprovela proces akreditacije internacionalnih i interdisciplinarnih ljetnjih škola „Preduzetništvo u turizmu baštine“ na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i „Održivi razvoj jahting i kruzing industrije“ na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Pomenute ljetnje škole, kao produkt aktivnosti u okviru IESP projekta, predstavljaju najbolji primjer internacionalizacije i povećanja vidljivosti naših ustanova visokog obrazovanja u međunarodnoj zajednici. AKOKVO je pružila podršku Univerzitetu Crne Gore tokom pripreme aplikacije za akreditaciju ljetnjih škola, a ujedno i po prvi put analizirala načine za akreditaciju istih.

Kvalitetno obrazovanje za sve je projekat  Savjeta Evrope koji je  imao  za cilj podsticanje kvalitetnog obrazovanja kroz usvajanje standarda i praksi Savjeta Evrope, a naročito  korišćenjem Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu i usvajanjem dobrih praksi Platforme za etiku, transparentnost i integritet u obrazovanju (ETINED). Promovisanjem demokratske kulture i akademskog integriteta kao ključnih elementa kvalitetnog obrazovanja, institucijesu razvile mehanizme kako bi se osnažio akademski integritet u visokom obrazovanju. Akademski integritet je neodvojiv od kvaliteta visokog obrazovanja, pa se kroz mehanizme evaluacije kreira veza kojom će se oni međusobno upotpunjavati. Tokom 2022.godine, kroz pomenuti projekat, AKOKVO je usvojila dopunski standard o akademskom integritetu u postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja. Usvajanjem novog dopunskog standarda, AKOKVO se obavezala da će, tokom postupaka eksterne evaluacije ustanova visokog obrazovanja, ocjenjivati mehanizme akademskog integriteta i jačanja kulture integriteta. To se prvenstveno odnosi na otkrivanje, praćenje i prevenciju svih oblika povrede akademskog integriteta i upravljanja rizikom u postupcima samoevaluacije i planiranju aktivnosti. Neispunjavanjem kriterijuma koji se odnose na dopunski standard, ustanova neće biti u mogućnosti da bude reakreditovana.

Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta (BAQUAL) je Erasmus+ projekat čiji je koordinator Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske. Projekat je imao za cilj identifikovanje zajedničkog standarda u postupcima evaluacije i podsticanje primjene okvira kvalifikacija u internim i eksternim postupcima obezbjeđenja kvaliteta u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U okviru ovog projekta formirana je nacionalna Radna grupa koja je imala zadatak da razvije potpuno novi standard kvalifikacije – stručnu kvalifikaciju, putem dizajniranja programa cjeloživotnog učenja koji za cilj ima unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Projekat je dao poseban doprinos jačanju istraživačkih kapaciteta u okviru AKOKVO i kreiranju potpuno nove profesinalne kvalifikacije s ciljem unapređenja nastavničkih kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Unapređenjem pomenutih kompetencija povećaće se kvalitet znanja koje se prenosi studentima. Radna grupa je tokom 2022.godine izradila Analizu o kompetencijama nastavnika u visokom obrazovanju, koja će predstavljati osnov za razvoj i realizaciju pomenutog programa cjeloživotnog učenja.

Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore (IKCES) je projekat koji je  koordiniralo Ministarstvo prosvjete. Njegov cilje je bila integracija osam ključnih kompetencija na svim nivoima obrazovanja u Crnoj Gori. Pored crnogorskih partnera u projektu je učestvovala Kancelarija za ekonomsku politiku i regionalni razvoj (EPRD). U dijelu obezbjeđenja kvaliteta, razvijen je standard o uključenosti kompetencija u nastavničkim studijskim programima.

Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju  ESG (SEQA ESG) je Erasmus+ projekat čiji je koordinator bila Evropska asocijacija za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA). Projekat je imao za cilj podršku novoosnovanim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni ESG. Pored Crne Gore, u projektu su učestvovali predstavnici sistema obezbjeđenja kvaliteta Češke, Slovačke, Malte, Moldavije i Albanije. Zaključci sa radionica održanih u okviru projekta odnose se na činjenicu da se primjenom standarda 2.4 ESG-a obezbjeđuje prvi korak u postizanju kvaliteta u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama. Bez komisije koja je objektivno i nepristrasno birana, adekvatno obučavana i u kojoj su uključeni svi relevantni predstavnici (akademske zajednice, studenti, privreda), ne može se zamisliti ni kvalitetan postupak ocjenjivanja ustanova i studijskih programa. Takođe, jedna od radionica SEQA ESG je adresirala pitanje uključenosti i učešća svih stejkholdera kao i metoda i kriterijuma za njihov izbor u upravljačkim tijelima agencija za obezbjeđenje kvaliteta, kao i u postupcima evalucije. Takođe, realizovane su ekspertske posjete visokih predstavnika ENQA-e i Evropskog registra za obezbjeđenje kvaliteta (EQAR) Crnoj Gori i urađen  je Akcioni plan.

Mikro-kredencijali povezani sa ključnim bolonjskim obavezama (MICROBOL)  je Erasmus+ projekat kojim je koordiniralo Ministarstvo obrazovanja i obuke (Flandrija / Belgija). Cilj projekta je bilo uspostavljanje zajedničkog Evropskog okvira za mikrokredencijale. Benefiti za sistem obezbjeđenja kvaliteta odnose se na mogućnost zakonskog priznavanja mikrokredencijala u oblasti visokog obrazovanja za potrebe tržišta rada. Kao rezultat projektnih aktivnosti, sačinjen je dokument sa ključnim preporukama u ovoj oblasti pod nazivom „Preporuke na osnovu projekta MICROBOL“, koji je upućen Evropskoj Komisiji.

Projekat razmjene zaposlenih (Thematic Bologna Follow-Up Peer Group C on Quality Assurance) je projekat mobilnosti zaposlenih u agencijama zemalja EHEA. Kroz aktivnosti Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) obezbijeđena su finansijska sredstva za realizaciju obuke zaposlenih. Cilj projekta je bio orjenatisan na sticanje znanja i iskustva u određenim oblastima i temama vezanim za obezbjeđenje kvaliteta. AKOKVO je učestvovala u ovom projektu kroz mobilnosti u okviru  austrijske (AQA), portugalske (A3ES), hrvatske (AZVO) i škotske (QAA) agencije za obezbeđenje kvaliteta. Teme koje su se razmatrale odnosile su se na unapređenje zakonskog okvira, razvoj istraživačke komponente, razvoj informacionog sistema, uključenost stejkoldera, mikrokredencijale i ostale relevantne teme vezane za usklađenost sa ESG.

Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost (INVO – HERIC) je bio projekat Svjetske banke koji je imao za cilj jačanje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema obezbjeđenja kvaliteta,kao i kroz jačanje kapaciteta u istraživanju. AKOKVO je kroz učešće u ovom projektu realizovala nekoliko relevantnih studijskih posjeta i to u hrvatskoj, slovenačkoj, italijanskoj i vatikanskoj agenciji za obezbjeđenje kvaliteta, obezbijedila opremu zakancelarije i organizovala Okrugli sto o implementaciji ESG sa čelnim predstavnicima ENQA-e i EQAR-a.

 

 

Font Resize