Projekti

Projekti u toku:

Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje (IESP) –  Projekat, kojim koordinira Univerzitet Crne Gore, je usmjeren na unaprjeđenje međunarodne konkurentnosti i vidljivosti crnogorskih univerziteta kroz pružanje optimalnog modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije uključujući: strategiju internacionalizacije, sa akcionim planovima, prateću dokumentaciju za internacionalizaciju, internacionalizaciju istraživanja i inovacija, međunarodnu mobilnost osoblja i studenata, međunarodno umrežavanje i ocjenu kvaliteta internacionalizacije. Uloga AKOKVO se ogleda kroz podršku u akreditaciji ljetnjih škola, primjeni standarda za evaluaciju programa na engleskom jeziku i učešće u obukama i aktivnostima u Projektu.

Kvalitetno obrazovanje za sve, čiji je koordinator Savjet Evrope u dijelu obezbjeđenja kvaliteta ima za cilj razvijanje kriterijuma za evaluaciju kojim će se ocjenjivati akademski integritet ustanove i učešće Agencije u primjeni zakonske regulative za akademski integritet.

Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore (IKCES), čiji je koordinator Ministarstvo prosvjete, a pored crnogorskih partnera u projektu učestvuje Kancelarija za ekonomsku politiku i regionalni razvoj (EPRD), ima za cilj integraciju osam ključnih kompetencija na svim nivoima obrazovanja u Crnoj Gori. U dijelu obezbjeđenja kvaliteta, razvijen je standard o uključenosti kompetencija u nastavničkim studijskim programima, kako bi se razvio standard za evaluaciju tih programa.

Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju  ESG (SEQA ESG)  čiji je koordinator ENQA, ima za cilj podršku novoosnovanim institucijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni ESG. Pored Crne Gore, u Projektu učestvuju predstavnici sistema obezbjeđenja kvaliteta Češke, Slovačke, Malte, Moldavije i Albanije.

Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta (BAQUAL) čiji je koordinator Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske ima za cilj identifikovanje zajedničkog standarda u postupcima evaluacije i podsticanje primjene okvira kvalifikacija u internim i eksternim postupcima obezbjeđenja kvaliteta u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U okviru ovog projekta formirana je nacionalna Radna grupa koja ima zadatak da razvije potpuno novi standard kvalifikacije – stručnu kvalifikaciju, putem dizajniranja programa cjeloživotnog učenja koji za cilj ima unaprjeđenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.

Mikrokreditivi povezani sa ključnim bolonjskim obavezama (MICROBOL)  je projekat čiji je kordinator Ministarstvo obrazovanja i obuke (Flandrija / Belgija) a partneri su Ministarstvo obrazovanja i kulture (Finska); CIMEA; ENQA; EUA i EQAR (kao pridruženi partner). Cilj projekta je razmotriti kako se postojeći alati EHEA mogu iskoristiti odnosno modifikovati kako bi se mikrokreditivi uvrstili u okviru bolonjskog okvira. Uloga grupe za obezbjeđenje kvaliteta je da uspostavi mapu puta koja će identifikovati ključne korake u cilju integracije mikrokreditiva u navedeni okvir.

 Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori (DUALMON) je projekat koji je počeo sa realizacijom u januaru 2021. a koji ima za cilj razvoj dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori. Kordinator projekta je Univerzitet Novi Sad iz Srbije a partneri su pored Ministarstva prosvjete i Privredne komore Crne Gore i kompanije: Voli, Telekom, Splendid i Crnogorska plovidba.

Završeni projekti

Projekat razmjene zaposlenih (Thematic Bologna Follow-Up Peer Group C on Quality Assurance) Projekat mobilnosti zaposlenih u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja obuhvatio je praksu zaposlenih u agencijama zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja. Projekat su koordinirale flamanska, kiparska i gruzijska agencija za obezbjeđenje kvaliteta, a učestvovali su predstavnici institucija za obezbjeđenje kvaliteta svih zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja. Svrha projekta je bila da se omogući razmjena zaposlenih u nacionalnim agencijama u cilju sticanja znanja i iskustva u određenim aspektima obezbjeđenja kvaliteta. AKOKVO je iskoristila mogućnost poslavši svoja četiri zaposlena u austrijsku (AQA), portugalsku (A3ES) i hrvatsku (AZVO) agenciju na teme unaprjeđenja zakonskog okvira, razvoj istraživačke komponente i informacionog sistema i primjenu Evropskih standarda i smjernica, respektivno.

Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost INVO – HERIC. Razvojni cilj INVO projekta je jačanje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema osiguranja kvaliteta i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja. AKOKVO je u početnoj fazi svog funkcionisanja i finalnoj fazi samog projekta uspjela da realizuje nekoliko studijskih posjeta (hrvatska, slovenačka, italijanska, vatikanska agencija za obezbjeđenje kvaliteta), opremi kancelarije i organizuje Okrugli sto o implementaciji ESG sa čelnim predstavnicima ENQA-e i EQAR-a.

Font Resize