Aktuelnosti

Objavljen zvaničan prevod dokumenta „Rimski komunike“ sa aneksima

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je uz podršku međunarodnog projekta „Unaprjeđenje znanja u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i globalni dijalog – In Global“ realizovala zvaničan prevod dokumenta „Rimski komunike“ sa aneksima, a koji predstavlja okvir za definisanje budućih smjernica djelovanja na području Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), usvojen na Ministarskoj konferenciji u Rimu 2020.godine.

Ministri nadležni za oblast obrazovanja kroz pomenuti dokument ističu da je budućnost EHEA zamišljena kao područje u kome se studenti i akademsko osoblje mogu slobodno kretati, učiti, predavati i vršiti istraživanja, uz poštovanje osnovnih vrijednosti visokog obrazovanja, kao i demokratije i vladavine prava. U vezi sa tim, „Rimski komunike“ je usvojio i definiciju o akademskim slobodama, definišući ih kao slobodu akademskog osoblja i studenata da se bave istraživanjem, nastavom, učenjem i komunikacijom u okviru akademske zajednice i društva, bez uticaja i straha od plagijarizma (aneks I).

Visoko obrazovanje prepoznato je kao ključni akter u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (United Nations’ Sustainable Development Goals SDGs) do 2030. godine, pa je stoga od suštinskog značaja da se pruži podrška ustanovama visokog obrazovanja u unaprjeđenju njihovih kapaciteta kako bi se obezbijedilo da naši sistemi visokog obrazovanja doprinose postizanju ciljeva održivog razvoja (SDGs).

Posebno je istaknuto da kvalitetno visoko obrazovanje nastavlja da zauzima centralno mjesto u okviru EHEA.

Kroz pomenuti dokument, ministri su se obavezali da ispune definisanu viziju do 2030. godine gradeći inkluzivni, inovativni i međusobno povezani EHEA, kao temelj za podsticanje održive, kohezivne i mirne Evrope.

Inkluzivni EHEA odnosi se na socijalnu dimenziju visokog obrazovanja i podrazumijeva mogućnosti za ravnopravno uključivanje pojedinaca iz svih društvenih grupa. Iako se naša društva sve više oslanjaju na inovativne tehnologije, uključujući vještačku inteligenciju, obaveza nacionalnih sistema je da obezbijede da inovativne tehnologije poštuju etičke standarde i ljudska prava, istovremeno jačajući inkluziju. S tim ciljem, ministri su usvojili dokument „Principi i smjernice za jačanje socijalne komponente visokog obrazovanja u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)“ (aneks II).

Inovativni EHEA usmjeren je na ulaganje u razvoj digitalnih vještina i kompetencija za sve, kako bi se dala podrška ustanovama visokog obrazovanja u intenziviranju potrage za rješenjima izazova sa kojima se društva suočavaju. Biće potrebno brzo ažuriranje znanja, vještina i kompetencija kako bi se odgovorilo izazovima i kako bi se razvile mogućnosti koje će donijeti nova decenija. Stoga, važno je da ustanove visokog obrazovanja diverzifikuju svoju ponudu za učenje, ali i da inoviraju sadržaje i načine izvođenja. Pored akreditovanih studijskih programa, potrebno je da ustanove visokog obrazovanja poboljšaju svoju ponudu kroz posebne programe usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja, uključujući mikrokredencijale, koji će osposobiti studente da razviju ili unaprijede svoje kulturne i profesionalne vještine i kompetencije u različitim fazama svog života. S tim ciljem, ministri su usvojili dokument „Preporuke organima vlasti za unapređenje učenja i nastave u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)“ (aneks III).

Međusobno povezan EHEA usmjeren je ka cilju da najmanje 20% studenata koji koji diplomiraju unutar EHEA treba da provedu dio studiranja ili obuke u inostranstvu. Kroz direktne kontakte i sinergiju između različitih sistema visokog obrazovanja doprinosi se izvrsnosti i relevantnosti. Stoga će se nastaviti oslanjanje na kontinuiranu podršku Erasmus programa, kao i drugih programa izradnje kapaciteta i saradnje, a koji doprinose ostvarenju EHEA obaveza. Bolje povezana i održiva zajednica visokog obrazovanja koja jača inkluziju, komunikaciju, saradnju i solidarnost, neophodna je za dostizanje izvrsnosti u okviru EHEA.

„Rimski komunike“ je istakao i značaj implementacije tri “Ključne obaveze”, neophodne za funkcionisanje EHEA: 1. Okviri kvalifikacija i ECTS, 2. Lisabonska konvencija o priznavanju i dodatak diplomi, kao i  3. Obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa Standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Agencija je u saradnji sa Ministarstvom, tokom juna 2023.godine učestvovala u pripremi novog Izvještaja o implementaciji Bolonjskog procesa, a kroz radne sastanke Odbora za praćenje Bolonjskog procesa i povezanih grupa očekuje se da isti bude usvojen u narednim mjesecima i prezentovan na Ministarskoj koferenciji zakazanoj za maj 2024.godine u Tirani.

Na Ministarskoj konferenciji u Tirani 2024.godine, analiziraće se dosadašnji napredak u Bolonjskom procesu, a istovremeno to će biti i prilika za usvajanje novog „komunike-a“.

Prevod dokumenta „Rimski komunike“ sa aneksima nalazi se na sledećim linkovima:

2020 Rimski Komunike 

Anex I

Anex II

Anex III

 

Font Resize