Aktuelnosti

Druga tematska radionica u okviru projekta SEQA ESG – Usklađivanje procesa i metoda sa ESG

Druga tematska radionica u okviru projekta „Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju  ESG” (SEQA – ESG) održana je 29. i 30. novembra 2021. godine. Cilj radionice je bio razmjena iskustava i izazova sa kojima se srijeću Agencije i Ministarstva zadužena za obrazovanje u procesu primjene i usaglašavanja standarda za evaluaciju ustanova visokog obrazovanja sa ESG-jevima.

Tema radionice je bilo usklađivanje nacionalnih kriterijuma za (vanjsko) obezbjeđenje kvaliteta sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG). Konkretno, primjena standarda 2.1. Interno obezbjeđenje kvaliteta u kojem je navedeno da eksternim obezbjeđenjem kvaliteta razmatra se efektivnost procesa internog obezbjeđenja kvaliteta opisanih u I dijelu ESG-a“, a uz njega i elemenata I dijela ESG standarda. Iskustva u primjeni ovog standarda su podijelile i Agencije partneri na projektu, kao i eksperti iz Agencija iz regiona (AZVO Hrvatska, AIC Latvia).

Tokom prvog radnog dana održane su prezentacije od strane predstavnika Evropske Asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA), Agencije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju iz Latvije, Nacionalnog biroa za akreditaciju iz Češke i Agencije za akreditaciju u visokom obrazovanju iz Slovačke u vezi zahtjeva koje postavlja 2.1. standard prilikom razmatranja internog obezbjeđenja kvaliteta na ustanovama visokog obrazovanja, izazova u primjeni ovog standarda kao i usklađenosti sa nacionalnim okvirom u zemljama. Nakon prezentacije i otvorene diskusije tokom koje su učesnici razmijenili mišljenja, iskustva ali i probleme sa kojima se  srijeću u vezi primjene ovog standarda, zaključeno je da je potrebno da svi stejkholderi razumiju ovaj standard i način njegove primjene a to može da se postigne kroz kontinuiranu podršku i edukaciju koje Agencije trebaju da obezbijede.

Drugog radnog dana održana je prezentacija predstavnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje iz Hrvatske (AZVO), u okviru koje je prikazano kako AZVO pokriva I dio ESG standarda kroz aktivnosti eksternog obezbjeđenja kvaliteta. Prezentacija je obuhvatila i ključne indikatore koji se koriste u postupcima evaluacija. Tokom prezentacije a kasnije i diskusije, učesnici su se složili da je veoma važno da standardi i indikatori budu razumljivi za institucije visokog obrazovanja i sve ostale stejkholdere kako bi njihova primjena bila efikasna.

Iako je uloga Agencija da pomogne institucijama visokog obrazovanja u procesu obezbjeđenja kvaliteta, na kraju radionice zaključeno je da je riječ o procesu koji se stalno mijenja i unaprjeđuje kao i da su same institucije odgovorne za efikasnu primjenu standarda i obezbjeđenje kvaliteta. Uloga Agencija u ovom procesu jeste prije svega u pružanju kontinuirane podrške institucijama visokog obrazovanja (i svim drugim stejkholderima), edukaciji, definisanju jasnih standarda i indikatora koje će razumjeti i institucije koje treba da obezbijede kvalitetno obrazovanje, ali i eksperti koji moraju da ocijene te standarde u postupcima evaluacija.

Projekat „Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju  ESG” čiji je koordinator ENQA, ima za cilj podršku novoosnovanim institucijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni ESG. Koordinator projekta je ENQA, a partneri na projektu su: ASCAL – Agencija za obezbjeđenje kvaliteta Albanije, MESY – Ministarstvo obrazovanja, sporta i mladih iz Albanije, MSMT – Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta iz Češke republike, NCFHE – Nacionalna komisija za visoko obrazovanje sa Malte, ANACEC – Nacionalna agencija za obezbjeđenje kvaliteta u obrazovanju i istraživanju, Moldavija, MECC – Ministarstvo obrazovanja, Moildavija, ACQAHE – Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Crna Gora, MPS – Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Crna Gora, SAAHE – Slovačka agencija za akreditaciju visokog obrazovanja, iz slovačke,  i MSVVAS – Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta iz Slovačke.

Font Resize