Eksperti

U postupcima akreditacije studijskih programa kao i programa cjeloživotnog učenja i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, Agencija na osnovu kriterijuma formira ekspertsku komisiju koja ima zadatak da, u skladu sa pravilima i poslovnikom o radu Komisije, ocijeni zahtjeve.

Komisija se obrazuje iz reda nezavisnih eksperata (akademsko osoblje, studenti i predstavnici privrede) iz Crne Gore i inostranstva sa liste eksperata, koju utvrđuje Agencija nakon sprovedenog javnog poziva.

Javni poziv za prijavu za listu eksperata je otvoren tokom cijele godine i objavljuje se na sajtu Agencije.

Eksperti se mogu prijaviti na listu na sljedećim stranicama:

Na osnovu kriterijuma za izbor eksperata, liste prijavljenih eksperata se ažuriraju krajem svakog kvartala i dostupne su na stranici Lista eksperata.

Font Resize