Aktuelnosti

Sastanak u vezi realizacije prve polovine projekta SEQA-ESG

Sastanak u vezi realizacije prve polovine projekta „Podrška evropskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta u ispunjavanju standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“ (SEQA ESG) održan je u petak, 7.5.2021. godine.

Predstavnici partnerskih institucija su predstavili aktivnosti u vezi kreiranja Nacionalnih akcionih planova, fokusirajući se na ciljeve ali i izazove sa kojima se srijeću u pripremi ovog dokumenta.

Nacionalni akcioni plan u Crnoj Gori prezentovala je predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, ističući dvije grupe ciljeva koji su ključni u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Prva grupa se odnosi na uspostavljanje jasne zakonske regulative u ovoj oblasti dok se druga grupa odnosi na definisanje jasnih pravila i podzakonskih akata koji preciziraju sve elemente evaluacije studijskih programa i institucija (follow-up postupci, uspostavljanje akreditacionog tijela, uključivanje ključnih stejkholdera i sl.) a sve u skladu sa Evropskim stadardima i smjernicama (ESG).

Tokom sastanka, predstavnici Evropske Asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja – ENQA su prezentovali aktivnosti koje su realizovane u prvoj polovini projekta (realizacija radnih paketa, analiza ekspertskih posjeta nacionalnim agencijama, istraživanje u vezi realizovanih posjeta i sl.).

Dogovorene su i dalje aktivnosti i vremenski okvir u vezi realizacije projekta sa posebnim akcentom na organizaciju radionica od strane partnera projekta (Usklađivanje procesa i metoda sa ESG-jevima, Nacionalni kriterijumi i ESG, Eksperti i recezentske komisije, Uključivanje stakeholdera).

Font Resize